Platforma za napotitev na delo

Pojmi – nemščina in slovenščina

 

Nemščina - Slovenščina

Slovenščina - Nemščina

A B D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W Z

 

Nemščina Slovenščina
Abfertigung Odpravnina
Abgabenbehörde Davčni organ
Akkordlöhne Plačilo po učinku
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) Civilni zakonik
Altersteilzeit Krajši delovni čas zaradi postopnega upokojevanja
Änderungsmeldung Prijava spremembe
angelernt polkvalificiran
Angestelltengesetz Zakon o zaposlenih
Anmeldestopp Zaustavitev prijave
Anordnungsbefugnis Pooblastilo za izdajanje nalogov
Anrechnung von Elternkarenzen Priznavanje obdobja za starševski dopust
Ansprüche Zahtevki
Anspruchsdurchsetzung Uveljavljanje zahtevkov
Anspruchsvoraussetzungen Pogoji za zahtevke
Arbeiter/in Delavec
Arbeiterkammer (AK) Delavska zbornica
Arbeitgeber/in Delodajalec
Arbeitgeberverband Združenja delodajalcev
Arbeitnehmer/in Delavec
Arbeitnehmerentsendung Napotitev delavcev
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) Zakon za zaščito delavcev
Arbeitnehmerschutz Varnost in zdravje pri delu
Arbeitnehmerschutzvorschriften Predpisi o varnosti in zdravju pri delu
Arbeits- und Sozialgericht Delovno in socialno sodišče
Arbeitsbedingungen Delovni pogoji
Arbeitsbereitschaft Pripravljenost za delo
Arbeitsbewilligung Delovno dovoljenje
arbeitsfreie Tage Dela prosti dnevi
Arbeitsinspektion Delovni inšpektorat
Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen Podjetje, ki posreduje delavce, podjetje za posredovanje delavcev
Arbeitskräfteüberlassung Posredovanje delavcev
Arbeitsleistung Delo
Arbeitsmarktservice (AMS) Zavod za zaposlovanje
Arbeitsort Kraj opravljanja dela
Arbeitsplatzevaluierung Vrednotenje delovnega mesta
Arbeitsrecht Delovno pravo
arbeitsrechtliche Gesetze Delovnopravna zakonodaja
Arbeitsruhe Počitek
Arbeitsruhegesetz (ARG) Zakon o počitku
Arbeitsunfall Nesreča pri delu
Arbeitsverhältnis Delovno razmerje
Arbeitsvertrag Pogodba o zaposlitvi
Arbeitszeit Delovni čas
Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften Predpisi o delovnem času in počitku
Arbeitszeitaufzeichnungen Evidence delovnega časa
Arbeitszeitgesetz (AZG) Zakon o delovnem času
Arbeitszeitplanung Načrtovanje delovnega časa
Arbeitszeitvorschriften Predpisi o delovnem času
Aufenthaltsgenehmigung Dovoljenje za prebivanje
Aufenthaltsrecht Pravica do prebivanja
Aufhebung der Kündigung Razveljavitev odpovedi
Aufwandsentschädigung Nadomestilo stroškov
Ausländerbeschäftigungsgesetz Zakon o zaposlovanju tujcev
Auslöse Dodatek za delo na zunanjih deloviščih
Außenseiterwirkung Učinek za nečlane
Bandbreitenmodell Širokopasovni modeli
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) Zakon o koordinaciji gradbenih del
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) Zakon o nadomestilu za gradbene delavce za primer slabega vremena
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) Sklad za dopust in odpravnino gradbenih delavcev
Befähigung Usposobljenost
Befähigungsnachweis Dokazilo o usposobljenosti
Begünstigungsklausel Ugodnejša določba
Berufsgruppe Poklicna skupina
Berufsqualifikation Poklicna kvalifikacija
Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb Zaposlovalec, podjetje zaposlovalca
Beschäftiger-Kollektivvertrag Kolektivna pogodba zaposlovalca
Beschäftigungsbewilligung Delovno dovoljenje
Beschäftigungsgruppe Poklicna skupina
Bescheinigung Dovoljenje
Betriebsinhaber Lastnik podjetja
Betriebspensionsgesetz (BPG) Zakon o poklicni pokojnini
Betriebsrat Svet delavcev
Betriebsvereinbarung Participacijski dogovor
Betriebszugehörigkeit Delovna doba
Bezirkshauptmannschaft Okrajno glavarstvo
Bezirksverwaltungsbehörde Regionalni upravni organi
Biennalsprünge Dveletno povečanje
Bildungsfreistellung Študijski dopust
Branche Panoga
Bundesarbeitskammer Zvezna zbornica za delo
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Ministrstvo za evropske zadeve, integracijo in zunanje zadeve
Bundesministerium für Finanzen Ministrstvo za finance
Bundesministerium für Inneres Ministrstvo za notranje zadeve
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Ministrstvo za znanost, raziskave in gospodarstvo
Bundesvergabegesetz (BVergG) Zvezni zakon o javnih naročilih
Dekadenarbeit Delo v dekadah
Dienstalterstzulage Dodatek za delovno dobo
Dienstleistung Storitev
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) Zakon o odgovornosti uslužbencev
Dienstreise Službeno potovanje
Dienstverhältnis Delovno razmerje
Dienstverhinderung Nezmožnost opravljanja dela
Drittstaat Tretja država
durchrechenbare Arbeitszeit Obračunski delovni čas
Durchrechnungszeitraum Obračunsko obdobje
Einarbeiten von Arbeitszeiten Nadomestitev delovnega časa
einfache Tätigkeiten Preprosta dela
Einmalzahlungsoption Možnost enkratnega nakazila
Einstufungskriterien Merila za razvrstitev
Entfernungszulage Nadomestilo za oddaljenost
Entgelt Nadomestilo
Entgeltfortzahlung Nadaljnje izplačevanje nadomestila
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) Zakon o nadaljnjem izplačevanju nadomestila
Entlohnung Nadomestilo
Entschädigung für Ferialarbeitskräfte Nadomestilo za počitniške delavce
Entsendebewilligung Dovoljenje za napotitev
Entsendeplattform Platforma za napotitev
Entsenderichtlinie Direktiva o napotitvi delavcev
Entsendestaat Država, ki napoti delavce
Entsendeunternehmen Podjetje, ki napoti delavce
Entsendung Napotitev
Ersatzruhe Nadomestni počitek
Erschwerniszulage Dodatek za posebne pogoje dela
Erstmeldung Prva prijava
EU-Entsendebestätigung Dovoljenje EU za napotitev
Europäische Kommission Evropska komisija
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Evropski gospodarski prostor (EGP)
Facharbeiter/in Kvalificirani delavec
Fachverband Strokovno združenje
Feiertagsarbeit Delo za praznike
Feiertagsruhe Počitek za praznike
Fenstertag Dan med koncem tedna in dela prostim dnevom
Finanzpolizei Finančna policija
Folgekosten Posledični stroški
Freizeitanspruch Pravica do prostega časa
Freizeitoption Možnost prostega časa
Gefahrenverhütung Preprečevanje nevarnosti
Gehaltsordnung Sistem plač
Gehaltsschema Plačna lestvica
Geldstrafe Denarna kazen
Geltendmachung von Ansprüchen Uveljavljanje zahtevkov
gerechtfertigte Dienstverhinderung Upravičena nezmožnost opravljanja dela
Gerichtsgebühren Sodne takse
Gesundheitsgefährdung Tveganje za zdravje
Gewerbe Industrijska dejavnost
Gewerbebefugnis Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
Gewerkschaft Sindikat
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) Zakon o enakem obravnavanju
gleitende Arbeitszeit Gibljiv delovni čas
Gleitzeitperiode Obdobje gibljivega delovnega časa
Gleitzeitvereinbarung Dogovor o gibljivem delovnem času
Günstigkeitsprinzip Načelo ugodnejših pogojev
Haftungsregelungen Določbe glede odgovornosti
Hauptverband der Sozialversicherungsträger Glavno združenje nosilcev socialne varnosti
Hochlohnbranche Panoga z visokimi plačami
hochqualifizierte Tätigkeiten Visokokvalificirana dela
Höchstarbeitszeit Maksimalni delovni čas
Industriellenvereinigung (IV) Združenje proizvajalcev (IV)
innerbetriebliche Zulagen Dodatki v podjetju
Interessensvertretung Zastopanje interesov
Ist-Löhne Dejanske plače
Jubiläumsgeld Jubilejna nagrada
Jubiläumszuwendung Jubilejni denarni prispevek
juristische Person Pravna oseba
Karenzen Obdobje mirovanja
Karenzurlaub Porodniški dopust
Kettenentsendung Zaporedna napotitev
Kilometergeld Kilometrina
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz Zakon o zaposlovanju otrok in mladostnikov
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) Zakon o zaposlovanju otrok in mladostnikov
Kinderbetreuungsgeld Dodatek za nego otroka
Klage Tožba
Klagsmöglichkeiten Možnosti za vložitev tožbe
Kollektivvertrag Kolektivna pogodba
kollektivvertragliche Zulagen Dodatki po kolektivni pogodbi
kollektivvertraglicher Stundenlohn Urna postavka po kolektivni pogodbi
Kollektivvertragsdatenbank Zbirka kolektivnih pogodb
kollektivvertragsfähig Zmožnost sklenitve kolektivne pogodbe
Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner Stranke kolektivne pogodbe, socialni partnerji
Kompetenzzentrum LSDB Kompetenčni center LSDB
Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung Koordinacijski organ za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem (ZKO)
Krankenentgeltanspruch Nadomestilo za bolniško odsotnost
Kündigung Odpoved
Kündigungsentschädigung Odpravnina
Kündigungsfrist Odpovedni rok
Kündigungsschutz Varstvo pred odpovedjo
Kurzübersicht Kratek pregled
Landarbeiterkammer Kmetijska zbornica
Lehrabschlussprüfung Zaključni izpit usposabljanja
Lehrlingsentschädigung Nadomestilo za vajence
Lehrlingsentschädigungssätze Stopnja nadomestila za vajence
Leiharbeit Začasno delo
Leistungslöhne Dodatno plačilo
Lohnansprüche Zahtevki glede plača
Lohnaufzeichnungen Zapisi o plači
Lohnbedingungen Plačilni pogoji
Lohneinstufung Razvrstitev v plačni razred
Lohnkategorie Plačna kategorija
Lohnkontrolle Nadzor plačil
Lohnnachzahlung Poračun plače za nazaj
Lohnordnung Pravilnik o plači
Lohnschema Sistem plač
Lohnzahlungsnachweis Dokazilo o izplačilu plače
Lohnzahlungsperiode Rok za izplačilo plače
Lohnzettel Plačilna lista
Magistratisches Bezirksamt Magistralni okrožni urad
Mankogeld Manjkajoči denar
Mehrarbeit Delo prek polnega delovnega časa
Mehrarbeitszuschlag Dodatek za delo prek polnega delovnega časa
Meldeformular Obrazec za prijavo
Meldepflicht Obveznost prijave
Meldung der Betriebsentsendung Prijava napotitve v podjetje
Meldungen Prijave
Mindestentgelt Minimalna plača
Mindestgehalt Minimalna plača
Mindestgrundgehalt Minimalna osnovna plača
Mindestlohn Minimalna plača
Mindestlohnbedingungen Pogoji o minimalni plači
Mindestruhezeit Minimalni počitek
Mindeststundensatz Minimalna urna postavka
Montageprivileg Montažni privilegij
Montagezulage Nadomestilo za montažo
Mutterschutz Varstvo materinstva
Mutterschutzgesetz (MSchG) Zakon o varstvu materinstva
Nächtigungsgeld Nadomestilo za nočitev
Nachtschichtzuschlag Dodatek za nočno izmeno
Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) Zakon o težkem nočnem delu
Nachtüberstundenzuschlag Dodatek za nočno nadurno delo
Naturalurlaub Dejanski dopust
natürliche Person Fizična oseba
Nichtbereithaltung von Dokumenten Opustitev hrambe dokumentov
Normalarbeitszeit Redni delovni čas
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) Avstrijska zveza sindikatov
Parallelverschiebung Vzporedni premik
Pflichtversicherung Obvezno zavarovanje
Praktikantenentschädigung Nadomestila za praktikante
Prämien Premije
Prämienverdienste Prihodki od premij
Probezeit Poskusno delo
qualifizierte Tätigkeiten Kvalificirana dela
Rahmenkollektivvertrag Okvirna kolektivna pogodba
Rahmenrecht Pravni okvir
Rechtsdurchsetzung Izvrševanje
Rechtsfolge Pravna posledica
Rechtsgrundlage Pravna podlaga
Rechtsinformationssystem (RIS) Pravni informacijski sistem (RIS)
Rechtsverletzung Kršitev
rechtswidrige Kündigung Nezakonita odpoved
Referenzzuschlag Referenčni dodatek
Reiseaufwandsentschädigung Nadomestilo za potne stroške
Reisegebühren Potni stroški
Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie Direktiva o izvajanju direktive o napotitvi delavcev
Ruhepause Odmor med delovnim časom
Sanktionen Kazni
Satzung Statut
Schadenersatzregelungen Določbe o nadomestilu škode
Schichtarbeit Izmensko delo
Schmutzzulage Dodatek za delo v umazanem okolju
Schulung Izobraževanje
Schutzbestimmungen Predpisi za zaščito
Schutzmaßnahmen Zaščitni ukrepi
Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) Zakon o socialnem zavarovanju samozaposlenih oseb
Sicherheitsstandards Varnostni standardi
Sonderzahlung Posebni prejemek
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) Zakon o boju proti prevaram na socialnem področju
Sozialversicherungsbeitrag Prispevek za socialno varnost
Sozialversicherungsdokument Dokument o socialni varnosti
Sozialversicherungsnummer Številka socialnega zavarovanja
sozialversicherungsrechtliche Vorschriften Zakonodaja na področju socialne varnosti
Sozialversicherungsträger Nosilec socialne varnosti
Strafanzeige Kazenska ovadba
Stundenlohn Urna postavka
Tagesarbeitszeit Dnevni delovni čas
Taggeld Dnevnica
Teilzeitarbeit Delo s krajšim delovnim časom
Träger der Krankenversicherung Nosilec zdravstvenega zavarovanja
Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung Odpravnina, nadomestilo za stroške odpravnine
Überbrückungsgeld Premostitveni dodatek
Überlasser/in Podjetje, ki posreduje delavce
Überlassung Posredovanje
Überlassungsbewilligung Dovoljenje za posredovanje
Überlassungsentgelt Nadomestilo za posredovanje
Überstunden Nadure
Überstundenvergütung Plačilo za nadurno delo
Überstundenzuschlag Dodatek za nadurno delo
Übertretung Kršitev
Überzahlung Preplačilo
Umreihung Premestitev
Umsatzsteueridentifikationsnummer Številka ID za DDV
ungelernt nekvalificiran
Unterentlohnung Prenizko nadomestilo
Unternehmensgegenstand Dejavnost podjetja
Untersagung der Dienstleistung Prepoved opravljanja storitev
Unterweisung Navodila
unverkürztes Entgelt Polno nadomestilo
Unwirksamkeit der Kündigung Neučinkovanje odpovedi
Urlaubsabfindung Nadomestilo za neizrabljen dopust
Urlaubsanspruch Pravica do letnega dopusta
Urlaubsanwartschaft Upravičenost do dopusta
Urlaubsentgelt Regres za letni dopust
Urlaubsgeld Regres za letni dopust
Urlaubsgesetz (UrlaubsG) Zakon o dopustu
Urlaubsjahr Referenčno leto
Urlaubskassenverfahren Postopek sklada za dopust
Urlaubsverbrauch Izraba dopusta
Urlaubszuschuss Regres
Verfall von Ansprüchen Zapadlost zahtevkov
Verjährung des Urlaubsanspruchs Zastaranje pravice do dopusta
Verteilungsoption Možnost razdelitve
Vertragspartner Pogodbeni partner
Verwaltungsbehörde Upravni organ
Verwaltungsstrafverfahren Upravnokazenski postopek
Verwaltungsübertretung Upravni prekršek
Verwendungsgruppe Zaposlitvena kategorija
Vordienstzeiten Delovne izkušnje
Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts Zadržanje ali zmanjšanje nadomestila
Vorrückung Napredovanje
Vorrückungssystem Sistem za napredovanje
Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter Predpisi o varstvu mladoletnih delavcev
Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen Predpisi o varstvu nosečih delavk
Wegezeitenentschädigung Nadomestilo za čas odsotnosti
Wegzeiten Čas prevoza
Weihnachtsgeld Božičnica
Weihnachtsremuneration Božičnica
Weisungsrecht Pravica dajanja navodil
Werklohn Plačilo za delo
Wiener Gebietskrankenkasse Dunajski regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje
Wirtschaftskammer Gospodarska zbornica
Wochenarbeitszeit Tedenski delovni čas
Wochenendruhe Počitek za konec tedna
Wochenruhe Počitek med tednom
Zehrgelder Dnevnice
Zeitguthaben Časovni kredit
Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) Osrednji koordinacijski organ za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem (ZKO)
zivilgerichtliches Verfahren Civilnopravni postopek
Zulagen Nadomestila
Zusatzkollektivvertrag Dodatna kolektivna pogodba
Zuschläge Dodatki

 

Slovenščina - Nemščina

Nemščina - Slovenščina

A B C Č
D E F G
I J K L
M N O P
R S Š T
U V Z

 

Slovenščina Nemščina
Avstrijska zveza sindikatov Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
Božičnica Weihnachtsgeld
Božičnica Weihnachtsremuneration
Čas prevoza Wegzeiten
Časovni kredit Zeitguthaben
Civilni zakonik Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
Civilnopravni postopek zivilgerichtliches Verfahren
Dan med koncem tedna in dela prostim dnevom Fenstertag
Davčni organ Abgabenbehörde
Dejanske plače Ist-Löhne
Dejanski dopust Naturalurlaub
Dejavnost podjetja Unternehmensgegenstand
Dela prosti dnevi arbeitsfreie Tage
Delavec Arbeiter/in
Delavec Arbeitnehmer/in
Delavska zbornica Arbeiterkammer (AK)
Delo Arbeitsleistung
Delo prek polnega delovnega časa Mehrarbeit
Delo s krajšim delovnim časom Teilzeitarbeit
Delo v dekadah Dekadenarbeit
Delo za praznike Feiertagsarbeit
Delodajalec Arbeitgeber/in
Delovna doba Betriebszugehörigkeit
Delovne izkušnje Vordienstzeiten
Delovni čas Arbeitszeit
Delovni inšpektorat Arbeitsinspektion
Delovni pogoji Arbeitsbedingungen
Delovno dovoljenje Arbeitsbewilligung
Delovno dovoljenje Beschäftigungsbewilligung
Delovno in socialno sodišče Arbeits- und Sozialgericht
Delovno pravo Arbeitsrecht
Delovno razmerje Arbeitsverhältnis
Delovno razmerje Dienstverhältnis
Delovnopravna zakonodaja arbeitsrechtliche Gesetze
Denarna kazen Geldstrafe
Direktiva o izvajanju direktive o napotitvi delavcev Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie
Direktiva o napotitvi delavcev Entsenderichtlinie
Dnevni delovni čas Tagesarbeitszeit
Dnevnica Taggeld
Dnevnice Zehrgelder
Dodatek za delo na zunanjih deloviščih Auslöse
Dodatek za delo prek polnega delovnega časa Mehrarbeitszuschlag
Dodatek za delo v umazanem okolju Schmutzzulage
Dodatek za delovno dobo Dienstalterstzulage
Dodatek za nadurno delo Überstundenzuschlag
Dodatek za nego otroka Kinderbetreuungsgeld
Dodatek za nočno izmeno Nachtschichtzuschlag
Dodatek za nočno nadurno delo Nachtüberstundenzuschlag
Dodatek za posebne pogoje dela Erschwerniszulage
Dodatki Zuschläge
Dodatki po kolektivni pogodbi kollektivvertragliche Zulagen
Dodatki v podjetju innerbetriebliche Zulagen
Dodatna kolektivna pogodba Zusatzkollektivvertrag
Dodatno plačilo Leistungslöhne
Dogovor o gibljivem delovnem času Gleitzeitvereinbarung
Dokazilo o izplačilu plače Lohnzahlungsnachweis
Dokazilo o usposobljenosti Befähigungsnachweis
Dokument o socialni varnosti Sozialversicherungsdokument
Določbe glede odgovornosti Haftungsregelungen
Določbe o nadomestilu škode Schadenersatzregelungen
Dovoljenje Bescheinigung
Dovoljenje EU za napotitev EU-Entsendebestätigung
Dovoljenje za napotitev Entsendebewilligung
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti Gewerbebefugnis
Dovoljenje za posredovanje Überlassungsbewilligung
Dovoljenje za prebivanje Aufenthaltsgenehmigung
Država, ki napoti delavce Entsendestaat
Dunajski regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje Wiener Gebietskrankenkasse
Dveletno povečanje Biennalsprünge
Evidence delovnega časa Arbeitszeitaufzeichnungen
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Evropska komisija Europäische Kommission
Evropski gospodarski prostor (EGP) Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
Finančna policija Finanzpolizei
Fizična oseba natürliche Person
Gibljiv delovni čas gleitende Arbeitszeit
Glavno združenje nosilcev socialne varnosti Hauptverband der Sozialversicherungsträger
Gospodarska zbornica Wirtschaftskammer
Industrijska dejavnost Gewerbe
Izmensko delo Schichtarbeit
Izobraževanje Schulung
Izraba dopusta Urlaubsverbrauch
Izvrševanje Rechtsdurchsetzung
Jubilejna nagrada Jubiläumsgeld
Jubilejni denarni prispevek Jubiläumszuwendung
Kazenska ovadba Strafanzeige
Kazni Sanktionen
Kilometrina Kilometergeld
Kmetijska zbornica Landarbeiterkammer
Kolektivna pogodba Kollektivvertrag
Kolektivna pogodba zaposlovalca Beschäftiger-Kollektivvertrag
Kompetenčni center LSDB Kompetenzzentrum LSDB
Koordinacijski organ za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem (ZKO) Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung
Kraj opravljanja dela Arbeitsort
Krajši delovni čas zaradi postopnega upokojevanja Altersteilzeit
Kratek pregled Kurzübersicht
Kršitev Rechtsverletzung
Kršitev Übertretung
Kvalificirana dela qualifizierte Tätigkeiten
Kvalificirani delavec Facharbeiter/in
Lastnik podjetja Betriebsinhaber
Magistralni okrožni urad Magistratisches Bezirksamt
Maksimalni delovni čas Höchstarbeitszeit
Manjkajoči denar Mankogeld
Merila za razvrstitev Einstufungskriterien
Minimalna osnovna plača Mindestgrundgehalt
Minimalna plača Mindestentgelt
Minimalna plača Mindestgehalt
Minimalna plača Mindestlohn
Minimalna urna postavka Mindeststundensatz
Minimalni počitek Mindestruhezeit
Ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Ministrstvo za evropske zadeve, integracijo in zunanje zadeve Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Ministrstvo za finance Bundesministerium für Finanzen
Ministrstvo za notranje zadeve Bundesministerium für Inneres
Ministrstvo za znanost, raziskave in gospodarstvo Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Montažni privilegij Montageprivileg
Možnost enkratnega nakazila Einmalzahlungsoption
Možnost prostega časa Freizeitoption
Možnost razdelitve Verteilungsoption
Možnosti za vložitev tožbe Klagsmöglichkeiten
Načelo ugodnejših pogojev Günstigkeitsprinzip
Načrtovanje delovnega časa Arbeitszeitplanung
Nadaljnje izplačevanje nadomestila Entgeltfortzahlung
Nadomestila Zulagen
Nadomestila za praktikante Praktikantenentschädigung
Nadomestilo Entgelt
Nadomestilo Entlohnung
Nadomestilo stroškov Aufwandsentschädigung
Nadomestilo za bolniško odsotnost Krankenentgeltanspruch
Nadomestilo za čas odsotnosti Wegezeitenentschädigung
Nadomestilo za montažo Montagezulage
Nadomestilo za neizrabljen dopust Urlaubsabfindung
Nadomestilo za nočitev Nächtigungsgeld
Nadomestilo za oddaljenost Entfernungszulage
Nadomestilo za počitniške delavce Entschädigung für Ferialarbeitskräfte
Nadomestilo za posredovanje Überlassungsentgelt
Nadomestilo za potne stroške Reiseaufwandsentschädigung
Nadomestilo za vajence Lehrlingsentschädigung
Nadomestitev delovnega časa Einarbeiten von Arbeitszeiten
Nadomestni počitek Ersatzruhe
Nadure Überstunden
Nadzor plačil Lohnkontrolle
Napotitev Entsendung
Napotitev delavcev Arbeitnehmerentsendung
Napredovanje Vorrückung
Navodila Unterweisung
nekvalificiran ungelernt
Nesreča pri delu Arbeitsunfall
Neučinkovanje odpovedi Unwirksamkeit der Kündigung
Nezakonita odpoved rechtswidrige Kündigung
Nezmožnost opravljanja dela Dienstverhinderung
Nosilec socialne varnosti Sozialversicherungsträger
Nosilec zdravstvenega zavarovanja Träger der Krankenversicherung
Obdobje gibljivega delovnega časa Gleitzeitperiode
Obdobje mirovanja Karenzen
Obračunski delovni čas durchrechenbare Arbeitszeit
Obračunsko obdobje Durchrechnungszeitraum
Obrazec za prijavo Meldeformular
Obvezno zavarovanje Pflichtversicherung
Obveznost prijave Meldepflicht
Odmor med delovnim časom Ruhepause
Odpoved Kündigung
Odpovedni rok Kündigungsfrist
Odpravnina Abfertigung
Odpravnina Kündigungsentschädigung
Odpravnina, nadomestilo za stroške odpravnine Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung
Okrajno glavarstvo Bezirkshauptmannschaft
Okvirna kolektivna pogodba Rahmenkollektivvertrag
Opustitev hrambe dokumentov Nichtbereithaltung von Dokumenten
Osrednji koordinacijski organ za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem (ZKO) Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO)
Panoga Branche
Panoga z visokimi plačami Hochlohnbranche
Participacijski dogovor Betriebsvereinbarung
Plačilna lista Lohnzettel
Plačilni pogoji Lohnbedingungen
Plačilo po učinku Akkordlöhne
Plačilo za delo Werklohn
Plačilo za nadurno delo Überstundenvergütung
Plačna kategorija Lohnkategorie
Plačna lestvica Gehaltsschema
Platforma za napotitev Entsendeplattform
Počitek Arbeitsruhe
Počitek med tednom Wochenruhe
Počitek za konec tedna Wochenendruhe
Počitek za praznike Feiertagsruhe
Podjetje, ki napoti delavce Entsendeunternehmen
Podjetje, ki posreduje delavce Überlasser/in
Podjetje, ki posreduje delavce, podjetje za posredovanje delavcev Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen
Pogodba o zaposlitvi Arbeitsvertrag
Pogodbeni partner Vertragspartner
Pogoji o minimalni plači Mindestlohnbedingungen
Pogoji za zahtevke Anspruchsvoraussetzungen
Poklicna kvalifikacija Berufsqualifikation
Poklicna skupina Berufsgruppe
Poklicna skupina Beschäftigungsgruppe
polkvalificiran angelernt
Polno nadomestilo unverkürztes Entgelt
Pooblastilo za izdajanje nalogov Anordnungsbefugnis
Poračun plače za nazaj Lohnnachzahlung
Porodniški dopust Karenzurlaub
Posebni prejemek Sonderzahlung
Poskusno delo Probezeit
Posledični stroški Folgekosten
Posredovanje Überlassung
Posredovanje delavcev Arbeitskräfteüberlassung
Postopek sklada za dopust Urlaubskassenverfahren
Potni stroški Reisegebühren
Pravica dajanja navodil Weisungsrecht
Pravica do letnega dopusta Urlaubsanspruch
Pravica do prebivanja Aufenthaltsrecht
Pravica do prostega časa Freizeitanspruch
Pravilnik o plači Lohnordnung
Pravna oseba juristische Person
Pravna podlaga Rechtsgrundlage
Pravna posledica Rechtsfolge
Pravni informacijski sistem (RIS) Rechtsinformationssystem (RIS)
Pravni okvir Rahmenrecht
Predpisi o delovnem času Arbeitszeitvorschriften
Predpisi o delovnem času in počitku Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften
Predpisi o varnosti in zdravju pri delu Arbeitnehmerschutzvorschriften
Predpisi o varstvu mladoletnih delavcev Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter
Predpisi o varstvu nosečih delavk Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen
Predpisi za zaščito Schutzbestimmungen
Premestitev Umreihung
Premije Prämien
Premostitveni dodatek Überbrückungsgeld
Prenizko nadomestilo Unterentlohnung
Preplačilo Überzahlung
Prepoved opravljanja storitev Untersagung der Dienstleistung
Preprečevanje nevarnosti Gefahrenverhütung
Preprosta dela einfache Tätigkeiten
Prihodki od premij Prämienverdienste
Prijava napotitve v podjetje Meldung der Betriebsentsendung
Prijava spremembe Änderungsmeldung
Prijave Meldungen
Pripravljenost za delo Arbeitsbereitschaft
Prispevek za socialno varnost Sozialversicherungsbeitrag
Priznavanje obdobja za starševski dopust Anrechnung von Elternkarenzen
Prva prijava Erstmeldung
Razveljavitev odpovedi Aufhebung der Kündigung
Razvrstitev v plačni razred Lohneinstufung
Redni delovni čas Normalarbeitszeit
Referenčni dodatek Referenzzuschlag
Referenčno leto Urlaubsjahr
Regionalni upravni organi Bezirksverwaltungsbehörde
Regres Urlaubszuschuss
Regres za letni dopust Urlaubsentgelt
Regres za letni dopust Urlaubsgeld
Rok za izplačilo plače Lohnzahlungsperiode
Sindikat Gewerkschaft
Širokopasovni modeli Bandbreitenmodell
Sistem plač Gehaltsordnung
Sistem plač Lohnschema
Sistem za napredovanje Vorrückungssystem
Sklad za dopust in odpravnino gradbenih delavcev Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK)
Službeno potovanje Dienstreise
Sodne takse Gerichtsgebühren
Statut Satzung
Številka ID za DDV Umsatzsteueridentifikationsnummer
Številka socialnega zavarovanja Sozialversicherungsnummer
Stopnja nadomestila za vajence Lehrlingsentschädigungssätze
Storitev Dienstleistung
Stranke kolektivne pogodbe, socialni partnerji Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner
Strokovno združenje Fachverband
Študijski dopust Bildungsfreistellung
Svet delavcev Betriebsrat
Tedenski delovni čas Wochenarbeitszeit
Tožba Klage
Tretja država Drittstaat
Tveganje za zdravje Gesundheitsgefährdung
Učinek za nečlane Außenseiterwirkung
Ugodnejša določba Begünstigungsklausel
Upravičena nezmožnost opravljanja dela gerechtfertigte Dienstverhinderung
Upravičenost do dopusta Urlaubsanwartschaft
Upravni organ Verwaltungsbehörde
Upravni prekršek Verwaltungsübertretung
Upravnokazenski postopek Verwaltungsstrafverfahren
Urna postavka Stundenlohn
Urna postavka po kolektivni pogodbi kollektivvertraglicher Stundenlohn
Usposobljenost Befähigung
Uveljavljanje zahtevkov Anspruchsdurchsetzung
Uveljavljanje zahtevkov Geltendmachung von Ansprüchen
Varnost in zdravje pri delu Arbeitnehmerschutz
Varnostni standardi Sicherheitsstandards
Varstvo materinstva Mutterschutz
Varstvo pred odpovedjo Kündigungsschutz
Visokokvalificirana dela hochqualifizierte Tätigkeiten
Vrednotenje delovnega mesta Arbeitsplatzevaluierung
Vzporedni premik Parallelverschiebung
Začasno delo Leiharbeit
Zadržanje ali zmanjšanje nadomestila Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts
Zahtevki Ansprüche
Zahtevki glede plača Lohnansprüche
Zaključni izpit usposabljanja Lehrabschlussprüfung
Zakon o boju proti prevaram na socialnem področju Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG)
Zakon o delovnem času Arbeitszeitgesetz (AZG)
Zakon o dopustu Urlaubsgesetz (UrlaubsG)
Zakon o enakem obravnavanju Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)
Zakon o koordinaciji gradbenih del Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)
Zakon o nadaljnjem izplačevanju nadomestila Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
Zakon o nadomestilu za gradbene delavce za primer slabega vremena Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG)
Zakon o odgovornosti uslužbencev Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
Zakon o počitku Arbeitsruhegesetz (ARG)
Zakon o poklicni pokojnini Betriebspensionsgesetz (BPG)
Zakon o socialnem zavarovanju samozaposlenih oseb Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG)
Zakon o težkem nočnem delu Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG)
Zakon o varstvu materinstva Mutterschutzgesetz (MSchG)
Zakon o zaposlenih Angestelltengesetz
Zakon o zaposlovanju otrok in mladostnikov Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz
Zakon o zaposlovanju otrok in mladostnikov Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG)
Zakon o zaposlovanju tujcev Ausländerbeschäftigungsgesetz
Zakon za zaščito delavcev ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Zakonodaja na področju socialne varnosti sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
Zapadlost zahtevkov Verfall von Ansprüchen
Zapisi o plači Lohnaufzeichnungen
Zaporedna napotitev Kettenentsendung
Zaposlitvena kategorija Verwendungsgruppe
Zaposlovalec, podjetje zaposlovalca Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb
Zaščitni ukrepi Schutzmaßnahmen
Zastaranje pravice do dopusta Verjährung des Urlaubsanspruchs
Zastopanje interesov Interessensvertretung
Zaustavitev prijave Anmeldestopp
Zavod za zaposlovanje Arbeitsmarktservice (AMS)
Zbirka kolektivnih pogodb Kollektivvertragsdatenbank
Združenja delodajalcev Arbeitgeberverband
Združenje proizvajalcev (IV) Industriellenvereinigung (IV)
Zmožnost sklenitve kolektivne pogodbe kollektivvertragsfähig
Zvezna zbornica za delo Bundesarbeitskammer
Zvezni zakon o javnih naročilih Bundesvergabegesetz (BVergG)