Platforma za napotitev na delo

Kakšno nadomestilo je treba izplačati delavcem, napotenim v Avstrijo?

Za trajanje napotitve v Avstriji jim je treba plačati nadomestilo, ki ni nižje od zneska, ki je v Avstriji določen z zakonom, uredbo ali kolektivno pogodbo.
Za višino nadomestila po avstrijski kolektivni pogodbi je odločilno konkretno in dejansko delo delavcev, napotenih v Avstrijo:
Katera kolektivna pogodba bi veljala za tujega delodajalca, če bi se delo opravljajo v okviru podjetja s sedežem v Avstriji?
Razvrstitev v kolektivni pogodbi je odvisna od meril iz kolektivne pogodbe, področja dela (npr. strokovne ali pomožne dejavnosti), kvalifikacije in delovne dobe oziroma trajanja dela.

Nadomestilo vključuje predvsem:

  • osnovno plačo;
  • posebne prejemke;
  • dodatke za nadurno delo;
  • dodatke;
  • premije;
  • zasebno rabo službenega vozila;
  • honorarje;
  • s kolektivno pogodbo določene dnevnice, če niso namenjene za povračilo stroškov, ampak nadomestilo za slabši položaj zaradi oddaljenosti od običajnega okolja;
  • s kolektivno pogodbo določena nadomestila za čas vožnje, ki se izplačajo delavcu, če je njegov čas prevoza daljši od ene ure.

Poleg tega obstaja pravica do povračila stroškov.

Nadomestilo ne vključuje drugih povračil stroškov (npr. kilometrine, dnevnic in nočitev, prehrane).

Posebne prejemke, na primer regres za letni dopust ali božičnico, je treba napotenim delavcem izplačati za čas trajanja napotitve alikvotno s tekočim nadomestilom – praviloma že ob vsakem mesečnem plačilu, tudi če kolektivna pogodba določa poznejše izplačilo celotnega zneska. Če so delavci v Avstrijo napoteni tudi samo posamezne dni, jim je treba posebne prejemke izplačati tudi samo za te dni.

Pravica delavcev in nadzor upravnih organov v Avstriji zajemata bruto plačo, kot je določena z zakonom, uredbo ali kolektivno pogodbo. Delavcu je treba izplačati bruto plačo, sicer gre za prenizko plačilo pod minimalno stopnjo, kar je kaznivo.

Podrobnejše informacije na povezavi