Platforma o vysílání pracovníků

Služební cesta

Pojem „služební cesta“ není v rakouském pracovním právu blíže určen. Podle právních ustanovení o dani z příjmu se o služební cestu jedná tehdy, jestliže zaměstnanec/zaměstnankyně opustí na příkaz zaměstnavatele/zaměstnavatelky místo výkonu práce (kancelář, provozovnu, závodní areál, sklad atd.) za účelem provedení služebních výkonů.

Neexistuje tudíž žádná obecná definice, která by dala odpověď na otázku, zda přeshraniční služební cesta

  • má být klasifikována jako dočasné přidělení pracovních sil,
  • je, či není spojena s právními následky, jako jsou ohlašovací povinnosti, odměna za práci nejméně ve výši rakouských podmínek minimální mzdy atd.

Je spíš nutno brát zřetel na konkrétní účel a obsah dané služební cesty v každém jednotlivém případě.

Principiálně mohou být činnosti v rámci přeshraniční služební cesty pracovními výkony i tehdy, má-li služební cesta jen krátkou dobu trvání.
V tomto případě je nutno na služební cestu nahlížet jako na vyslání nebo dočasné přidělení pracovních sil.

Nikoli jako výkon pracovní činnosti, a tudíž nikoli jako vyslání nebo přeshraniční přidělení pracovních sil je nutno klasifikovat následující činnosti v rámci služební cesty:

pokud při ní nejsou poskytovány žádné další služby,

  • účast na seminářích, přednáškách, kongresech a zasedáních
  • činnost v rámci mezinárodních programů vzdělávání a dalšího vzdělávání nebo výzkumných programů na univerzitách
  • obchodní jednání
  • prosté získávání informací, školení, další vzdělávání
  • účast na veletrzích nebo podobných akcích
  • účast na kulturních akcích v oboru hudby, tance, divadla nebo kabaretu a srovnatelných oborů v rámci přeshraničního turné s jen podružným rozsahem pracovního výkonu v Rakousku vzhledem k celému turné
  • účast na mezinárodních sportovních soutěžních akcích a jejich uspořádání.

Kromě toho nepodléhají úředníci a úřednice, smluvní zaměstnanci/zaměstnankyně nebo jiní veřejní zaměstnanci / jiné veřejné zaměstnankyně zahraničního státu, kteří/které přechodně poskytují své pracovní výkony v Rakousku, rakouským předpisům o minimální mzdě, ohlašovací povinnosti, povinnosti mít připravené doklady k předložení a jiným, jež jsou popsány na webové stránce Platformy pro vysílání pracovních sil.

Bližší informace k dalším výjimkám: