Platforma o vysílání pracovníků

Práce na dálku / remote work

Nakolik mohou být v případě práce na dálku (neboli „remote work“) dodržovány rakouské předpisy o přeshraničním přidělování?

Zaměstnanci/zaměstnankyně poskytují ve stále větší míře pracovní výkony a služby pomocí elektronických médií a aktuálně disponibilních informačních technologií (e-mail, aplikace smartphone, audio a video komunikace, programy webových konferencí, sociální média atd.).

Jsou-li pracovní výkony a služby čistě virtuální a odehrávají-li se výlučně v elektronických médiích, bude pro činnost samu o sobě zeměpisné místo nebo zeměpisná vzdálenost libovolné. Práce je možná na obvyklém místě pracovního výkonu, stejně jako na každém, od něj vzdáleném místě („remote work“, home office, „workation“).

Přesto mohou být v určitých případech rakouské předpisy o vysílání nebo dočasném přidělování pracovních sil i pro čistě virtuální činnosti hodné pozornosti. Rozhodující pro tyto případy jsou atributy každého vyslání nebo přeshraničního dočasného přidělení:

 • Kde je obvyklé místo výkonu práce?
 • Je s virtuální činností spojená fyzická změna obvyklého místa výkonu práce?
 • Je změna místa pro činnost jakožto pracovního výkonu relevantní?

Z hlediska těchto atributů nelze žádné vyslání nebo přeshraniční dočasné přidělení do Rakouska předpokládat, jestliže zaměstnanec nebo zaměstnankyně virtuální činnost

 • provádí na obvyklém místě výkonu práce, nebo
 • sice provádí mimo obvyklé místo výkonu práce, avšak změna místa do Rakouska je provedena bez ohledu nebo účinku na další služby.

Vyslání nebo dočasné přidělení do Rakouska je oproti tomu nutno předpokládat, jestliže zaměstnanec nebo zaměstnankyně

 • se k provádění virtuální činnosti přemístí do Rakouska, aby lépe navázal/navázala kontakt se smluvními partnery zaměstnavatele nebo zaměstnavatelky nebo jinak lépe plnil/plnila smlouvu zaměstnavatele/zaměstnavatelky o poskytnutí služeb, nebo
 • není státní příslušník/příslušnice členského státu EU (státní příslušník/příslušnice třetího státu) a virtuální činnost vykonává v Rakousku déle než jen krátkodobě (cca 2 týdny).

Myslitelné jsou následující konstelace:

1. Zaměstnanec/zaměstnankyně se státní příslušností členského státu EU s obvyklým místem výkonu práce mimo Rakousko pracuje na vlastní žádost výlučně s elektronickými médii v Rakousku. Pro zaměstnance/zaměstnankyni je změna místa prosta obchodního zájmu.

Virtuální práce by mohla být prováděna i na obvyklém místě výkonu práce, aniž by to mělo vliv na smlouvu o poskytnutí výkonů mezi zaměstnavatelem/zaměstnavatelkou a smluvním partnerem / smluvní partnerkou v Rakousku.

 • Rakouské předpisy o vyslání nebo dočasném přidělení se nepoužijí.
 • Závazné předpisy rakouského pracovního práva jako  právo o pracovní době a na ochranu zaměstnanců musí být respektovány.
 • Zaměstnanec/zaměstnankyně musí s sebou vozit dokument o sociální pojištění A1.

2. Zaměstnanec/zaměstnankyně bez obvyklého místa výkonu práce v Rakousku pracuje v Rakousku s elektronickými médii na pokyn zaměstnavatele nebo zaměstnavatelky. Pracovní nasazení nemá výlučně za cíl virtuální práce jako takové.

Pokud k virtuální práci v Rakousku přistupuje činnost, která se vztahuje k nějaké smlouvě o poskytnutí služeb a nemohla by být se stejným užitkem vykonána i na obvyklém místě výkonu práce, pak má změna místa funkci vyslání nebo dočasného přidělení do Rakouska.

 • Použijí se rakouské předpisy o vyslání nebo dočasném přidělení.

3. Zaměstnanec/zaměstnankyně bez státní příslušnosti členského státu EU s obvyklým místem výkonu práce mimo Rakousko pracuje na vlastní žádost výlučně s elektronickými médii v Rakousku.

Pokud virtuální práce v Rakousku netrvá jen krátkodobě (cca 2 týdny),

 • musí být práce ohlášena jako vyslání, je-li zaměstnavatelem podnik se sídlem v členském státě EU;
 • musí být opatřeno povolení k vyslání nebo k zaměstnání, je-li zaměstnavatelem podnik se sídlem v nečlenském státě EU (třetím státě).

4. Podnik se sídlem mimo Rakousko zaměstnává zaměstnance/zaměstnankyni v oboru virtuálních prací a na obvyklém místě výkonu práce v Rakousku.

V tomto případě je rozhodující, že obvyklé místo výkonu práce se nachází v Rakousku, a tím pádem se nejedná o vyslání. To, kde má smluvní partner / smluvní partnerka zaměstnavatele nebo zaměstnavatelky své sídlo (bydliště), je bezvýznamné.

5. Podnik se sídlem mimo Rakousko použije zaměstnance/zaměstnankyni na virtuální práce pro smluvního partnera / smluvní partnerku v Rakousku. Zaměstnanec/zaměstnankyně nepracuje pro tento účel v Rakousku.

Vyslání nebo přeshraniční dočasné přidělení předpokládá pro poskytnutí pracovního výkonu fyzickou změnu místa zaměstnance, resp. zaměstnankyně.

Pokud se činnosti pro smluvního partnera / smluvní partnerku v Rakousku sice projeví, avšak provádějí se z místa mimo Rakousko, nejedná se o vyslání nebo přeshraniční dočasné přidělení.

 • Rakouské  předpisy o vyslání nebo přeshraničním dočasném přidělení se nepoužijí.
 • Platí právo obvyklého místa výkonu práce.