Platforma o vysílání pracovníků

Pojmy – německy a česky

 

Němčina - Čeština

Čeština - Němčina

A B D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W Z

 

Němčina Čeština
Abfertigung Odstupné
Abgabenbehörde Úřad pro odvody dávek
Akkordlöhne Úkolová mzda
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) Občanský zákoník (ABGB)
Altersteilzeit Zkracování pracovní doby před důchodem se zachováním platových podmínek
Änderungsmeldung Hlášení změn
angelernt zaučený
Angestelltengesetz Zákon o zaměstnancích
Anmeldestopp Ohlašovna
Anordnungsbefugnis Pověření udělovat příkazy
Anrechnung von Elternkarenzen Zápočet rodičovské dovolené
Ansprüche Nároky
Anspruchsdurchsetzung Prosazování nároků
Anspruchsvoraussetzungen Předpoklady pro nároky
Arbeiter/in Dělník/dělnice
Arbeiterkammer (AK) Komora pracovníků (AK)
Arbeitgeber/in Zaměstnavatel/ka
Arbeitgeberverband Svaz zaměstnavatelů
Arbeitnehmer/in Zaměstnanec/zaměstnankyně
Arbeitnehmerentsendung Vysílání zaměstnanců
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) Zákon o ochraně zaměstnanců (ASchG)
Arbeitnehmerschutz Ochrana zaměstnanců
Arbeitnehmerschutzvorschriften Předpisy pro ochranu zaměstnanců
Arbeits- und Sozialgericht Pracovní a sociální soud
Arbeitsbedingungen Pracovní podmínky
Arbeitsbereitschaft Pracovní pohotovost
Arbeitsbewilligung Pracovní povolení
arbeitsfreie Tage dny pracovního klidu
Arbeitsinspektion Úřad inspekce práce
Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen Agentura práce, subjekt dočasně přidělující pracovní síly
Arbeitskräfteüberlassung Dočasné přidělování pracovních sil
Arbeitsleistung Pracovní výkon
Arbeitsmarktservice (AMS) Služby trhu práce (AMS)
Arbeitsort Místo výkonu pracovní činnosti
Arbeitsplatzevaluierung Hodnocení na pracovišti
Arbeitsrecht Pracovní právo
arbeitsrechtliche Gesetze Pracovněprávní zákony
Arbeitsruhe Doba odpočinku
Arbeitsruhegesetz (ARG) Zákon o době odpočinku (ARG)
Arbeitsunfall Pracovní úraz
Arbeitsverhältnis Pracovní poměr
Arbeitsvertrag Pracovní smlouva
Arbeitszeit Pracovní doba
Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften Předpisy o pracovní době a době odpočinku
Arbeitszeitaufzeichnungen Rozpis pracovní doby
Arbeitszeitgesetz (AZG) Zákon o pracovní době (AZG)
Arbeitszeitplanung Plán pracovní doby
Arbeitszeitvorschriften Předpisy o pracovní době
Aufenthaltsgenehmigung Povolení k pobytu
Aufenthaltsrecht Právo na pobyt
Aufhebung der Kündigung Zrušení výpovědi
Aufwandsentschädigung Náhrada nákladů
Ausländerbeschäftigungsgesetz Zákon o zaměstnávání cizích státních příslušníků
Auslöse Vícenáklady
Außenseiterwirkung Účinky na vnější stranu
Bandbreitenmodell Pásmový model
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) Zákon o koordinaci stavebních prací (BauKG)
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) Zákon o odškodnění pracovníků ve stavebnictví za nepříznivé povětrnostní podmínky (BSchEG)
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) Pojišťovna pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK)
Befähigung Způsobilost
Befähigungsnachweis Doklad o způsobilosti
Begünstigungsklausel Doložka o zvýhodnění
Berufsgruppe Profesní skupina
Berufsqualifikation Odborná kvalifikace
Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb Zaměstnávající subjekt, zaměstnávající podnik
Beschäftiger-Kollektivvertrag Kolektivní smlouva zaměstnávajícího subjektu
Beschäftigungsbewilligung Povolení zaměstnávání
Beschäftigungsgruppe Třída zaměstnání
Bescheinigung Potvrzení
Betriebsinhaber Majitel podniku
Betriebspensionsgesetz (BPG) Zákon o podnikovém důchodu (BPG)
Betriebsrat Podniková rada
Betriebsvereinbarung Podniková dohoda
Betriebszugehörigkeit Příslušnost k podniku
Bezirkshauptmannschaft Krajské hejtmanství
Bezirksverwaltungsbehörde Krajský správní orgán
Biennalsprünge Růst platu každé dva roky
Bildungsfreistellung Studijní volno
Branche Obor
Bundesarbeitskammer Spolková pracovní komora
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční věci
Bundesministerium für Finanzen Spolkové ministerstvo financí
Bundesministerium für Inneres Spolkové ministerstvo vnitra
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Spolkové ministerstvo vědy, výzkumu a hospodářství
Bundesvergabegesetz (BVergG) Spolkový zákon o udělování zakázek (BVergG)
Dekadenarbeit Práce v desetidenním cyklu
Dienstalterstzulage Příplatek za odpracovaná služební léta
Dienstleistung Služba
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) Zákon o odpovědnosti zaměstnanců za škodu (DHG)
Dienstreise Služební cesta
Dienstverhältnis Služební poměr
Dienstverhinderung Překážka v práci
Drittstaat Třetí stát
durchrechenbare Arbeitszeit Propočitatelná pracovní doba
Durchrechnungszeitraum Rozhodné období
Einarbeiten von Arbeitszeiten Napracování pracovní doby
einfache Tätigkeiten Jednoduché činnosti
Einmalzahlungsoption Možnost jednorázové platby
Einstufungskriterien Kritéria klasifikace
Entfernungszulage Příplatek za vzdálenost
Entgelt Odměna
Entgeltfortzahlung Pokračování ve výplatě mzdy
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) Zákon o pokračování ve výplatě mzdy (EFZG)
Entlohnung Plat
Entschädigung für Ferialarbeitskräfte Odměna pro prázdninové brigádníky
Entsendebewilligung Povolení vyslání
Entsendeplattform Platforma o vysílání pracovníků
Entsenderichtlinie Směrnice o vysílání pracovníků
Entsendestaat Vysílající stát
Entsendeunternehmen Vysílající podnik
Entsendung Vysílání
Ersatzruhe Náhradní volno
Erschwerniszulage Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Erstmeldung První hlášení
EU-Entsendebestätigung Potvrzení o vyslání do EU
Europäische Kommission Evropská komise
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Evropský hospodářský prostor (EHP)
Facharbeiter/in Kvalifikovaný pracovník/pracovnice
Fachverband Profesní sdružení
Feiertagsarbeit Práce o svátcích
Feiertagsruhe Doba odpočinku o svátcích
Fenstertag Pracovní den mezi dvěma svátky
Finanzpolizei Finanční policie
Folgekosten Následné náklady
Freizeitanspruch Nárok na volno
Freizeitoption Možnost pracovního volna
Gefahrenverhütung Prevence rizik
Gehaltsordnung Platový řád
Gehaltsschema Platové schéma
Geldstrafe Pokuta
Geltendmachung von Ansprüchen Uplatňování nároků
gerechtfertigte Dienstverhinderung Důvodná překážka v práci
Gerichtsgebühren Soudní poplatky
Gesundheitsgefährdung Zdravotní riziko
Gewerbe Živnost
Gewerbebefugnis Živnostenské oprávnění
Gewerkschaft Odborový svaz
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) Zákon o rovném zacházení (GIBG)
gleitende Arbeitszeit Pružná pracovní doba
Gleitzeitperiode Období pružné pracovní doby
Gleitzeitvereinbarung Dohoda o pružné pracovní době
Günstigkeitsprinzip Zásada výhodnosti
Haftungsregelungen Předpisy o ručení
Hauptverband der Sozialversicherungsträger Hlavní svaz subjektů sociálního pojištění
Hochlohnbranche Obor s vysokými mzdami
hochqualifizierte Tätigkeiten Vysoce kvalifikované činnosti
Höchstarbeitszeit Maximální pracovní doba
Industriellenvereinigung (IV) Průmyslové sdružení (IV)
innerbetriebliche Zulagen Vnitropodnikové příplatky
Interessensvertretung Zájmové zastoupení
Ist-Löhne Skutečné mzdy
Jubiläumsgeld Příspěvek při životním výročí
Jubiläumszuwendung Příplatek při životním výročí
juristische Person Právnická osoba
Karenzen Karenční doby
Karenzurlaub Mateřská dovolená
Kettenentsendung Řetězové vysílání
Kilometergeld Platba za kilometr
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz Zákon o zaměstnávání dětí a mládeže
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) Zákon o zaměstnávání dětí a mládeže (KJBG)
Kinderbetreuungsgeld Přídavek na péči o dítě
Klage Žaloba
Klagsmöglichkeiten Možnosti žaloby
Kollektivvertrag Kolektivní smlouva
kollektivvertragliche Zulagen Příplatky podle kolektivní smlouvy
kollektivvertraglicher Stundenlohn Hodinová mzda podle kolektivní smlouvy
Kollektivvertragsdatenbank Databáze kolektivních smluv
kollektivvertragsfähig možný podle kolektivní smlouvy
Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner Strany kolektivní smlouvy, partneři kolektivní smlouvy
Kompetenzzentrum LSDB Kompetenční centrum LSDB
Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung Koordinační úřad pro kontrolu nezákonného zaměstnávání
Krankenentgeltanspruch Nárok na nemocenskou
Kündigung Výpověď
Kündigungsentschädigung Odškodnění při výpovědi
Kündigungsfrist Výpovědní lhůta
Kündigungsschutz Ochrana při výpovědi
Kurzübersicht Stručný přehled
Landarbeiterkammer Komora zemědělských pracovníků
Lehrabschlussprüfung Závěrečná zkouška
Lehrlingsentschädigung Odměna učňů
Lehrlingsentschädigungssätze Sazby odměny učňů
Leiharbeit Agenturní zaměstnávání
Leistungslöhne Výkonové mzdy
Lohnansprüche Nároky na mzdy
Lohnaufzeichnungen Mzdové záznamy
Lohnbedingungen Mzdové podmínky
Lohneinstufung Mzdové zařazení
Lohnkategorie Mzdová kategorie
Lohnkontrolle Mzdová kontrola
Lohnnachzahlung Doplatek mzdy
Lohnordnung Mzdový řád
Lohnschema Mzdové schéma
Lohnzahlungsnachweis Doklad o výplatě mzdy
Lohnzahlungsperiode Výplatní období
Lohnzettel Výplatní páska
Magistratisches Bezirksamt Magistrátní krajský úřad
Mankogeld Ztratné
Mehrarbeit Práce navíc
Mehrarbeitszuschlag Přirážka za práci navíc
Meldeformular Formulář hlášení
Meldepflicht Ohlašovací povinnost
Meldung der Betriebsentsendung Hlášení provozního vyslání
Meldungen Hlášení
Mindestentgelt Minimální odměna
Mindestgehalt Minimální plat
Mindestgrundgehalt Minimální základní plat
Mindestlohn Minimální mzda
Mindestlohnbedingungen Podmínky minimální mzdy
Mindestruhezeit Minimální doba odpočinku
Mindeststundensatz Minimální hodinová sazba
Montageprivileg Montážní výsada
Montagezulage Montážní příplatek
Mutterschutz Ochrana matek
Mutterschutzgesetz (MSchG) Zákon o ochraně matek (MSchG)
Nächtigungsgeld Příspěvek za přenocování
Nachtschichtzuschlag Příplatek za noční směnu
Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) Zákon o práci ve ztížených podmínkách v noci (NSchG)
Nachtüberstundenzuschlag Příplatek za práci přesčas v noci
Naturalurlaub Přirozená dovolená
natürliche Person Fyzická osoba
Nichtbereithaltung von Dokumenten Nesplnění povinnosti mít připraveny k předložení dokumenty
Normalarbeitszeit Běžná pracovní doba
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) Rakouský odborový svaz (ÖGB)
Parallelverschiebung Paralelní posun
Pflichtversicherung Povinné pojištění
Praktikantenentschädigung Odměna pro praktikanty
Prämien Prémie
Prämienverdienste Výdělek s prémiemi
Probezeit Zkušební doba
qualifizierte Tätigkeiten Kvalifikované činnosti
Rahmenkollektivvertrag Rámcová kolektivní smlouva
Rahmenrecht Rámcové právo
Rechtsdurchsetzung Výkon práva
Rechtsfolge Právní účinek
Rechtsgrundlage Právní základ
Rechtsinformationssystem (RIS) Systém právních informací (RIS)
Rechtsverletzung Porušení práva
rechtswidrige Kündigung Protiprávní výpověď
Referenzzuschlag Referenční přirážka
Reiseaufwandsentschädigung Odškodnění za výdaje na cestu
Reisegebühren Náklady na cestu
Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie Směrnice o provádění směrnice o vysílání pracovníků
Ruhepause Přestávky
Sanktionen Sankce
Satzung Vyhláška
Schadenersatzregelungen Předpisy o náhradě škody
Schichtarbeit Práce na směny
Schmutzzulage Příplatek za práci ve znečištěném prostředí
Schulung Školení
Schutzbestimmungen Právní ochrana
Schutzmaßnahmen Ochranná opatření
Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) Zákon o důchodu osob samostatně výdělečně činných (BMSVG)
Sicherheitsstandards Bezpečnostní normy
Sonderzahlung Zvláštní platba
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) Zákon pro potírání podvodů v sociální oblasti (SBBG)
Sozialversicherungsbeitrag Příspěvek na sociální pojištění
Sozialversicherungsdokument Dokument o sociálním pojištění
Sozialversicherungsnummer Číslo sociálního pojištění
sozialversicherungsrechtliche Vorschriften Předpisy o sociálním pojištění
Sozialversicherungsträger Subjekt sociálního pojištění
Strafanzeige Trestní oznámení
Stundenlohn Hodinová mzda
Tagesarbeitszeit Denní pracovní doba
Taggeld Cestovní náhrady
Teilzeitarbeit Práce na částečný pracovní úvazek
Träger der Krankenversicherung Zdravotní pojišťovna
Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung Náklady spojené s přeložením na jiné pracoviště v místě jiném než bydliště, odškodnění za přeložení na jiné pracoviště
Überbrückungsgeld Překlenovací platba
Überlasser/in Agentura práce
Überlassung Dočasně přidělení
Überlassungsbewilligung Povolení dočasného přidělování
Überlassungsentgelt Platba za dočasné přidělení
Überstunden Práce přesčas
Überstundenvergütung Odměna za práci přesčas
Überstundenzuschlag Příplatek za práci přesčas
Übertretung Překročení
Überzahlung Přeplatek
Umreihung Přeřazení
Umsatzsteueridentifikationsnummer Daňové identifikační číslo
ungelernt nekvalifikovaný
Unterentlohnung Plat nižší než minimální mzda
Unternehmensgegenstand Předmět podnikání
Untersagung der Dienstleistung Zákaz poskytování služeb
Unterweisung Poučení
unverkürztes Entgelt Nekrácená odměna
Unwirksamkeit der Kündigung Neúčinnost výpovědi
Urlaubsabfindung Proplacená dovolená
Urlaubsanspruch Nárok na dovolenou
Urlaubsanwartschaft Čekací doba u dovolené
Urlaubsentgelt Náhrada mzdy při čerpání dovolené
Urlaubsgeld Příspěvek na dovolenou
Urlaubsgesetz (UrlaubsG) Zákon o dovolené (UrlaubsG)
Urlaubsjahr Rok rozhodný pro dovolenou
Urlaubskassenverfahren Postup pojišťovny nároků na dovolenou
Urlaubsverbrauch Čerpání dovolené
Urlaubszuschuss Příspěvek na dovolenou
Verfall von Ansprüchen Zánik nároků
Verjährung des Urlaubsanspruchs Promlčení nároku na dovolenou
Verteilungsoption Možnost rozložení
Vertragspartner Smluvní partner
Verwaltungsbehörde Správní orgán
Verwaltungsstrafverfahren Trestně-správní řízení
Verwaltungsübertretung Správní delikt
Verwendungsgruppe Třída zaměstnání
Vordienstzeiten Předchozí pracovní poměry
Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts Znemožnění užívání nebo omezení platu
Vorrückung Povýšení
Vorrückungssystem Služební postup
Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter Pracovněprávní ochrana mladistvých pracovníků
Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen Pracovněprávní ochrana těhotných zaměstnankyň
Wegezeitenentschädigung Odškodnění za dobu strávenou na cestě
Wegzeiten Délka cesty
Weihnachtsgeld Vánoční odměna
Weihnachtsremuneration Vánoční odměna
Weisungsrecht Nařizovací právo
Werklohn Cena za dílo
Wiener Gebietskrankenkasse Wiener Gebietskrankenkasse
Wirtschaftskammer Hospodářská komora
Wochenarbeitszeit Týdenní pracovní doba
Wochenendruhe Odpočinek o víkendu
Wochenruhe Týdenní odpočinek
Zehrgelder Stravné
Zeitguthaben Časové kredity
Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) Ústřední koordinační úřad pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO)
zivilgerichtliches Verfahren Občanskoprávní řízení
Zulagen Příplatky
Zusatzkollektivvertrag Dodatková kolektivní smlouva
Zuschläge Přirážky

 

Čeština - Němčina

Němčina - Čeština

A B C Č
D E F H
J K M N
O P R Ř
S Š T U
Ú V W Z
Ž

 

Čeština Němčina
Agentura práce Überlasser/in
Agentura práce, subjekt dočasně přidělující pracovní síly Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen
Agenturní zaměstnávání Leiharbeit
Běžná pracovní doba Normalarbeitszeit
Bezpečnostní normy Sicherheitsstandards
Časové kredity Zeitguthaben
Čekací doba u dovolené Urlaubsanwartschaft
Cena za dílo Werklohn
Čerpání dovolené Urlaubsverbrauch
Cestovní náhrady Taggeld
Číslo sociálního pojištění Sozialversicherungsnummer
Daňové identifikační číslo Umsatzsteueridentifikationsnummer
Databáze kolektivních smluv Kollektivvertragsdatenbank
Délka cesty Wegzeiten
Dělník/dělnice Arbeiter/in
Denní pracovní doba Tagesarbeitszeit
dny pracovního klidu arbeitsfreie Tage
Doba odpočinku Arbeitsruhe
Doba odpočinku o svátcích Feiertagsruhe
Dočasně přidělení Überlassung
Dočasné přidělování pracovních sil Arbeitskräfteüberlassung
Dodatková kolektivní smlouva Zusatzkollektivvertrag
Dohoda o pružné pracovní době Gleitzeitvereinbarung
Doklad o výplatě mzdy Lohnzahlungsnachweis
Doklad o způsobilosti Befähigungsnachweis
Dokument o sociálním pojištění Sozialversicherungsdokument
Doložka o zvýhodnění Begünstigungsklausel
Doplatek mzdy Lohnnachzahlung
Důvodná překážka v práci gerechtfertigte Dienstverhinderung
Evropská komise Europäische Kommission
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Evropský hospodářský prostor (EHP) Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
Finanční policie Finanzpolizei
Formulář hlášení Meldeformular
Fyzická osoba natürliche Person
Hlášení Meldungen
Hlášení provozního vyslání Meldung der Betriebsentsendung
Hlášení změn Änderungsmeldung
Hlavní svaz subjektů sociálního pojištění Hauptverband der Sozialversicherungsträger
Hodinová mzda Stundenlohn
Hodinová mzda podle kolektivní smlouvy kollektivvertraglicher Stundenlohn
Hodnocení na pracovišti Arbeitsplatzevaluierung
Hospodářská komora Wirtschaftskammer
Jednoduché činnosti einfache Tätigkeiten
Karenční doby Karenzen
Kolektivní smlouva Kollektivvertrag
Kolektivní smlouva zaměstnávajícího subjektu Beschäftiger-Kollektivvertrag
Komora pracovníků (AK) Arbeiterkammer (AK)
Komora zemědělských pracovníků Landarbeiterkammer
Kompetenční centrum LSDB Kompetenzzentrum LSDB
Koordinační úřad pro kontrolu nezákonného zaměstnávání Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung
Krajské hejtmanství Bezirkshauptmannschaft
Krajský správní orgán Bezirksverwaltungsbehörde
Kritéria klasifikace Einstufungskriterien
Kvalifikované činnosti qualifizierte Tätigkeiten
Kvalifikovaný pracovník/pracovnice Facharbeiter/in
Magistrátní krajský úřad Magistratisches Bezirksamt
Majitel podniku Betriebsinhaber
Mateřská dovolená Karenzurlaub
Maximální pracovní doba Höchstarbeitszeit
Minimální doba odpočinku Mindestruhezeit
Minimální hodinová sazba Mindeststundensatz
Minimální mzda Mindestlohn
Minimální odměna Mindestentgelt
Minimální plat Mindestgehalt
Minimální základní plat Mindestgrundgehalt
Místo výkonu pracovní činnosti Arbeitsort
Montážní příplatek Montagezulage
Montážní výsada Montageprivileg
Možnost jednorázové platby Einmalzahlungsoption
Možnost pracovního volna Freizeitoption
Možnost rozložení Verteilungsoption
Možnosti žaloby Klagsmöglichkeiten
možný podle kolektivní smlouvy kollektivvertragsfähig
Mzdová kategorie Lohnkategorie
Mzdová kontrola Lohnkontrolle
Mzdové podmínky Lohnbedingungen
Mzdové schéma Lohnschema
Mzdové zařazení Lohneinstufung
Mzdové záznamy Lohnaufzeichnungen
Mzdový řád Lohnordnung
Náhrada mzdy při čerpání dovolené Urlaubsentgelt
Náhrada nákladů Aufwandsentschädigung
Náhradní volno Ersatzruhe
Náklady na cestu Reisegebühren
Náklady spojené s přeložením na jiné pracoviště v místě jiném než bydliště, odškodnění za přeložení na jiné pracoviště Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung
Napracování pracovní doby Einarbeiten von Arbeitszeiten
Nařizovací právo Weisungsrecht
Nárok na dovolenou Urlaubsanspruch
Nárok na nemocenskou Krankenentgeltanspruch
Nárok na volno Freizeitanspruch
Nároky Ansprüche
Nároky na mzdy Lohnansprüche
Následné náklady Folgekosten
Nekrácená odměna unverkürztes Entgelt
nekvalifikovaný ungelernt
Nesplnění povinnosti mít připraveny k předložení dokumenty Nichtbereithaltung von Dokumenten
Neúčinnost výpovědi Unwirksamkeit der Kündigung
Občanskoprávní řízení zivilgerichtliches Verfahren
Občanský zákoník (ABGB) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
Období pružné pracovní doby Gleitzeitperiode
Obor Branche
Obor s vysokými mzdami Hochlohnbranche
Ochrana matek Mutterschutz
Ochrana při výpovědi Kündigungsschutz
Ochrana zaměstnanců Arbeitnehmerschutz
Ochranná opatření Schutzmaßnahmen
Odborná kvalifikace Berufsqualifikation
Odborový svaz Gewerkschaft
Odměna Entgelt
Odměna pro praktikanty Praktikantenentschädigung
Odměna pro prázdninové brigádníky Entschädigung für Ferialarbeitskräfte
Odměna učňů Lehrlingsentschädigung
Odměna za práci přesčas Überstundenvergütung
Odpočinek o víkendu Wochenendruhe
Odškodnění při výpovědi Kündigungsentschädigung
Odškodnění za dobu strávenou na cestě Wegezeitenentschädigung
Odškodnění za výdaje na cestu Reiseaufwandsentschädigung
Odstupné Abfertigung
Ohlašovací povinnost Meldepflicht
Ohlašovna Anmeldestopp
Paralelní posun Parallelverschiebung
Pásmový model Bandbreitenmodell
Plán pracovní doby Arbeitszeitplanung
Plat Entlohnung
Plat nižší než minimální mzda Unterentlohnung
Platba za dočasné přidělení Überlassungsentgelt
Platba za kilometr Kilometergeld
Platforma o vysílání pracovníků Entsendeplattform
Platové schéma Gehaltsschema
Platový řád Gehaltsordnung
Podmínky minimální mzdy Mindestlohnbedingungen
Podniková dohoda Betriebsvereinbarung
Podniková rada Betriebsrat
Pojišťovna pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK) Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK)
Pokračování ve výplatě mzdy Entgeltfortzahlung
Pokuta Geldstrafe
Porušení práva Rechtsverletzung
Postup pojišťovny nároků na dovolenou Urlaubskassenverfahren
Potvrzení Bescheinigung
Potvrzení o vyslání do EU EU-Entsendebestätigung
Poučení Unterweisung
Pověření udělovat příkazy Anordnungsbefugnis
Povinné pojištění Pflichtversicherung
Povolení dočasného přidělování Überlassungsbewilligung
Povolení k pobytu Aufenthaltsgenehmigung
Povolení vyslání Entsendebewilligung
Povolení zaměstnávání Beschäftigungsbewilligung
Povýšení Vorrückung
Práce na částečný pracovní úvazek Teilzeitarbeit
Práce na směny Schichtarbeit
Práce navíc Mehrarbeit
Práce o svátcích Feiertagsarbeit
Práce přesčas Überstunden
Práce v desetidenním cyklu Dekadenarbeit
Pracovněprávní ochrana mladistvých pracovníků Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter
Pracovněprávní ochrana těhotných zaměstnankyň Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen
Pracovněprávní zákony arbeitsrechtliche Gesetze
Pracovní a sociální soud Arbeits- und Sozialgericht
Pracovní den mezi dvěma svátky Fenstertag
Pracovní doba Arbeitszeit
Pracovní podmínky Arbeitsbedingungen
Pracovní pohotovost Arbeitsbereitschaft
Pracovní poměr Arbeitsverhältnis
Pracovní povolení Arbeitsbewilligung
Pracovní právo Arbeitsrecht
Pracovní smlouva Arbeitsvertrag
Pracovní úraz Arbeitsunfall
Pracovní výkon Arbeitsleistung
Právní ochrana Schutzbestimmungen
Právní účinek Rechtsfolge
Právní základ Rechtsgrundlage
Právnická osoba juristische Person
Právo na pobyt Aufenthaltsrecht
Předchozí pracovní poměry Vordienstzeiten
Předmět podnikání Unternehmensgegenstand
Předpisy o náhradě škody Schadenersatzregelungen
Předpisy o pracovní době Arbeitszeitvorschriften
Předpisy o pracovní době a době odpočinku Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften
Předpisy o ručení Haftungsregelungen
Předpisy o sociálním pojištění sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
Předpisy pro ochranu zaměstnanců Arbeitnehmerschutzvorschriften
Předpoklady pro nároky Anspruchsvoraussetzungen
Překážka v práci Dienstverhinderung
Překlenovací platba Überbrückungsgeld
Překročení Übertretung
Prémie Prämien
Přeplatek Überzahlung
Přeřazení Umreihung
Přestávky Ruhepause
Prevence rizik Gefahrenverhütung
Přídavek na péči o dítě Kinderbetreuungsgeld
Příplatek při životním výročí Jubiläumszuwendung
Příplatek za noční směnu Nachtschichtzuschlag
Příplatek za odpracovaná služební léta Dienstalterstzulage
Příplatek za práci přesčas Überstundenzuschlag
Příplatek za práci přesčas v noci Nachtüberstundenzuschlag
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí Schmutzzulage
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí Erschwerniszulage
Příplatek za vzdálenost Entfernungszulage
Příplatky Zulagen
Příplatky podle kolektivní smlouvy kollektivvertragliche Zulagen
Přirážka za práci navíc Mehrarbeitszuschlag
Přirážky Zuschläge
Přirozená dovolená Naturalurlaub
Příslušnost k podniku Betriebszugehörigkeit
Příspěvek na dovolenou Urlaubsgeld
Příspěvek na dovolenou Urlaubszuschuss
Příspěvek na sociální pojištění Sozialversicherungsbeitrag
Příspěvek při životním výročí Jubiläumsgeld
Příspěvek za přenocování Nächtigungsgeld
Profesní sdružení Fachverband
Profesní skupina Berufsgruppe
Promlčení nároku na dovolenou Verjährung des Urlaubsanspruchs
Proplacená dovolená Urlaubsabfindung
Propočitatelná pracovní doba durchrechenbare Arbeitszeit
Prosazování nároků Anspruchsdurchsetzung
Protiprávní výpověď rechtswidrige Kündigung
Průmyslové sdružení (IV) Industriellenvereinigung (IV)
Pružná pracovní doba gleitende Arbeitszeit
První hlášení Erstmeldung
Rakouský odborový svaz (ÖGB) Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
Rámcová kolektivní smlouva Rahmenkollektivvertrag
Rámcové právo Rahmenrecht
Referenční přirážka Referenzzuschlag
Řetězové vysílání Kettenentsendung
Rok rozhodný pro dovolenou Urlaubsjahr
Rozhodné období Durchrechnungszeitraum
Rozpis pracovní doby Arbeitszeitaufzeichnungen
Růst platu každé dva roky Biennalsprünge
Sankce Sanktionen
Sazby odměny učňů Lehrlingsentschädigungssätze
Školení Schulung
Skutečné mzdy Ist-Löhne
Služba Dienstleistung
Služby trhu práce (AMS) Arbeitsmarktservice (AMS)
Služební cesta Dienstreise
Služební poměr Dienstverhältnis
Služební postup Vorrückungssystem
Směrnice o provádění směrnice o vysílání pracovníků Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie
Směrnice o vysílání pracovníků Entsenderichtlinie
Smluvní partner Vertragspartner
Soudní poplatky Gerichtsgebühren
Spolková pracovní komora Bundesarbeitskammer
Spolkové ministerstvo financí Bundesministerium für Finanzen
Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční věci Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Spolkové ministerstvo vědy, výzkumu a hospodářství Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Spolkové ministerstvo vnitra Bundesministerium für Inneres
Spolkový zákon o udělování zakázek (BVergG) Bundesvergabegesetz (BVergG)
Správní delikt Verwaltungsübertretung
Správní orgán Verwaltungsbehörde
Strany kolektivní smlouvy, partneři kolektivní smlouvy Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner
Stravné Zehrgelder
Stručný přehled Kurzübersicht
Studijní volno Bildungsfreistellung
Subjekt sociálního pojištění Sozialversicherungsträger
Svaz zaměstnavatelů Arbeitgeberverband
Systém právních informací (RIS) Rechtsinformationssystem (RIS)
Trestně-správní řízení Verwaltungsstrafverfahren
Trestní oznámení Strafanzeige
Třetí stát Drittstaat
Třída zaměstnání Beschäftigungsgruppe
Třída zaměstnání Verwendungsgruppe
Týdenní odpočinek Wochenruhe
Týdenní pracovní doba Wochenarbeitszeit
Účinky na vnější stranu Außenseiterwirkung
Úkolová mzda Akkordlöhne
Uplatňování nároků Geltendmachung von Ansprüchen
Úřad inspekce práce Arbeitsinspektion
Úřad pro odvody dávek Abgabenbehörde
Ústřední koordinační úřad pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO) Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO)
Vánoční odměna Weihnachtsgeld
Vánoční odměna Weihnachtsremuneration
Vícenáklady Auslöse
Vnitropodnikové příplatky innerbetriebliche Zulagen
Výdělek s prémiemi Prämienverdienste
Vyhláška Satzung
Výkon práva Rechtsdurchsetzung
Výkonové mzdy Leistungslöhne
Výplatní období Lohnzahlungsperiode
Výplatní páska Lohnzettel
Výpověď Kündigung
Výpovědní lhůta Kündigungsfrist
Vysílající podnik Entsendeunternehmen
Vysílající stát Entsendestaat
Vysílání Entsendung
Vysílání zaměstnanců Arbeitnehmerentsendung
Vysoce kvalifikované činnosti hochqualifizierte Tätigkeiten
Wiener Gebietskrankenkasse Wiener Gebietskrankenkasse
Zájmové zastoupení Interessensvertretung
Zákaz poskytování služeb Untersagung der Dienstleistung
Zákon o době odpočinku (ARG) Arbeitsruhegesetz (ARG)
Zákon o dovolené (UrlaubsG) Urlaubsgesetz (UrlaubsG)
Zákon o důchodu osob samostatně výdělečně činných (BMSVG) Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG)
Zákon o koordinaci stavebních prací (BauKG) Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)
Zákon o ochraně matek (MSchG) Mutterschutzgesetz (MSchG)
Zákon o ochraně zaměstnanců (ASchG) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Zákon o odpovědnosti zaměstnanců za škodu (DHG) Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
Zákon o odškodnění pracovníků ve stavebnictví za nepříznivé povětrnostní podmínky (BSchEG) Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG)
Zákon o podnikovém důchodu (BPG) Betriebspensionsgesetz (BPG)
Zákon o pokračování ve výplatě mzdy (EFZG) Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
Zákon o práci ve ztížených podmínkách v noci (NSchG) Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG)
Zákon o pracovní době (AZG) Arbeitszeitgesetz (AZG)
Zákon o rovném zacházení (GIBG) Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)
Zákon o zaměstnancích Angestelltengesetz
Zákon o zaměstnávání cizích státních příslušníků Ausländerbeschäftigungsgesetz
Zákon o zaměstnávání dětí a mládeže Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz
Zákon o zaměstnávání dětí a mládeže (KJBG) Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG)
Zákon pro potírání podvodů v sociální oblasti (SBBG) Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG)
Žaloba Klage
Zaměstnanec/zaměstnankyně Arbeitnehmer/in
Zaměstnávající subjekt, zaměstnávající podnik Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb
Zaměstnavatel/ka Arbeitgeber/in
Zánik nároků Verfall von Ansprüchen
Zápočet rodičovské dovolené Anrechnung von Elternkarenzen
Zásada výhodnosti Günstigkeitsprinzip
zaučený angelernt
Závěrečná zkouška Lehrabschlussprüfung
Zdravotní pojišťovna Träger der Krankenversicherung
Zdravotní riziko Gesundheitsgefährdung
Živnost Gewerbe
Živnostenské oprávnění Gewerbebefugnis
Zkracování pracovní doby před důchodem se zachováním platových podmínek Altersteilzeit
Zkušební doba Probezeit
Znemožnění užívání nebo omezení platu Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts
Způsobilost Befähigung
Zrušení výpovědi Aufhebung der Kündigung
Ztratné Mankogeld
Zvláštní platba Sonderzahlung