Platforma o vysílání pracovníků

Přejímající zaměstnavatel/zaměstnavatelka

Přejímající zaměstnavatel/zaměstnavatelka je majitel/majitelka podniku, kterému se dočasně přiděluje pracovní síla. Přejímající zaměstnavatel/zaměstnavatelka je tudíž taková třetí osoba, pro kterou je v rámci dočasného přidělování pracovních sil („agenturního zaměstnávání“) poskytován pracovní výkon.

Dočasně přidělená pracovní síla je nasazena přejímajícím zaměstnavatelem / přejímající zaměstnavatelkou na úkoly v jeho/jejím podniku a často je začleněna do podniku přejímajícího zaměstnavatele / přejímající zaměstnavatelky. Avšak i bez začlenění se může jednat o dočasné přidělení pracovní síly.
Dočasně přidělená pracovní síla podléhá po dobu dočasného přidělení odbornému dohledu přejímajícího zaměstnavatele / přejímající zaměstnavatelky.
Zaměstnavatelem/zaměstnavatelkou dočasně přidělené pracovní síly zůstává i po dobu dočasného přidělení přidělující subjekt (agentura práce). Jelikož ale přejímající zaměstnavatel/zaměstnavatelka vykonává fakticky zčásti funkce podobnou funkcím zaměstnavatele, přenáší rakouské pracovní právo určité povinnosti zaměstnavatelů – jako např. podle předpisů na ochranu zaměstnanců – i na přejímajícího zaměstnavatele / přejímající zaměstnavatelku.

V souvislosti s přeshraničním dočasným přidělením pracovních sil se přejímajících zaměstnavatelů/zaměstnavatelek v závislosti na konstelaci případů týkají následující specifické povinnosti:

1. Podniku přejímajícího zaměstnavatele B se sídlem v členském státě EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku jsou dočasně přiděleni/přiděleny zaměstnanci/zaměstnankyně z členského státu EU nebo EHP nebo ze Švýcarska. Podnik přejímajícího zaměstnavatele B dočasně dále přidělí zaměstnance/zaměstnankyně podniku přejímajícího zaměstnavatele A v Rakousku.

a. Dočasně přidělení zaměstnanci / přidělené zaměstnankyně nejsou státními příslušníky členského státu EU nebo EHP nebo Švýcarska:

Pokud tito zaměstnanci / tyto zaměstnankyně disponují jak povolením k pobytu, tak i pracovním povolením státu sídla podniku přejímajícího zaměstnavatele,

 • musí podnik přejímajícího zaměstnavatele B
  • hlásit dočasné přidělení Ústřednímu koordinačnímu místu (ZKO) při Spolkovém ministerstvu financí;
  • zajistit, aby doklady jako dokument o sociálním pojištění A 1, jedna kopie hlášení, mzdové doklady a povolení k pobytu a pracovní povolení státu sídla podniku přejímajícího zaměstnavatele B, byly přístupné na místě výkonu práce v Rakousku.

Pokud tito zaměstnanci / tyto zaměstnankyně disponují jak povolením k pobytu, tak i pracovním povolením státu sídla podniku přejímajícího zaměstnavatele B,

 • musí přejímající zaměstnavatel A
  • požádat u Servisu trhu práce (AMS) o povolení k zaměstnávání;
  • zajistit, aby byly na místě výkonu práce v Rakousku přístupné mzdové doklady.

b. Dočasně přidělení zaměstnanci / přidělené zaměstnankyně jsou státními příslušníky členského státu EU nebo EHP nebo Švýcarska:

 • Podnik přejímajícího zaměstnavatele B musí
  • hlásit dočasné přidělení Ústřednímu koordinačnímu místu (ZKO) při Spolkovém ministerstvu financí;
  • zajistit, aby doklady jako dokument o sociálním pojištění A 1, jedna kopie hlášení a mzdové doklady byly přístupné na místě výkonu práce v Rakousku.

2. Podnik přejímajícího zaměstnavatele C má sídlo ve třetím státě a dočasně přiděluje zaměstnance/zaměstnankyně dále podniku přejímajícího zaměstnavatele A v Rakousku.

Podnik přejímajícího zaměstnavatele A k tomu potřebuje speciální povolení k dočasnému přidělení, které se uděluje pouze v určitých případech, a povolení k zaměstnávání. Podrobnosti najdete pod položkou menu Formality / Pracovní povolení.

3. Podnik přejímajícího zaměstnavatele A má sídlo v Rakousku a přímo zaměstnává zaměstnance/zaměstnankyně, kteří/které mu byli/byly dočasně přiděleni/přiděleny ze zahraničí.

Pokud má zahraniční podnik přidělujícího subjektu (agentury práce) své sídlo v členském státě EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku, musí podnik přejímajícího zaměstnavatele A

 • mít na místě výkonu práce v Rakousku připraveny k předložení takové doklady jako dokument o sociálním pojištění A 1, jednu kopii hlášení, mzdové doklady a případně pracovní povolení vysílajícího státu; tyto doklady musí podnik přidělujícího subjektu (agentury práce) poskytnout podniku přejímajícího zaměstnavatele A.

Pokud zahraniční podnik přidělujícího subjektu (agentury práce) nemá své sídlo v členském státě EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku, musí podnik přejímajícího zaměstnavatele A

 • vyřídit speciální povolení k dočasnému přidělování, které se uděluje pouze v určitých případech, a povolení k zaměstnávání. Podrobnosti najdete pod položkou menu Formality / Pracovní povolení.