Entsendeplattform

Avstrijske železnice (ÖBB) / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci/zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 7. 2015


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 1,9 %, ampak za najmanj 55,00 €
  • Povišanje dejanskih plač za 1,9 %, ampak za najmanj 55,00 €
  • Povišanje bonitet za 1,9 %


Minimalna plača
Za začetek dela na železnici do 31. 12. 2003 veljajo določbe splošnih pogodbenih pogojev (AVB). Minimalna plača je odvisna od razvrstitve v plačno skupino v skladu z »načelom serijskih številk« (Ordnungsnummerprinzip, pribl. 500 serijskih številk).
Za začetek dela na železnici med letoma 2004 in 2010 veljajo določbe pravilnika o storitvah in plačah (DBO), pri čemer je minimalna plača prav tako odvisna od razvrstitve v plačno skupino v skladu z »načelom serijskih številk« (pribl. 30 serijskih številk).
Za začetek dela na železnici od leta 2011 velja kolektivna pogodba za železniška podjetja (KollV EU). Minimalna plača se določi glede na razvrstitev v eno od 10 zaposlitvenih kategorij.
Minimalna plača za začetek dela od leta 2011
  • Redni delovni čas 40 ur: € 1.614,02
  • Redni delovni čas 38,5 ure: € 1.563,16


Nadomestilo za vajence
Pri ÖBB je možnih 21 vrst usposabljanj za vajence, zato je višina nadomestila odvisna od izbranega usposabljanja.


Nadomestila/dodatki
Otroški dodatek, dodatek za delovno dobo, pavšali glede na posamezno funkcijo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure (za zaposlene v skladu z AVB veljajo prehodne določbe: možnost izbire nadaljnjih 40 ur ali 38,5 ure).
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 200 %.


Odpovedni roki
Za zaposlene v skladu z AVB (če so zaposleni za določen čas):
Za delavce in delojemalce:
do 2 leti 6 tednov
več kot 2 leti do 5 let 2 meseca
več kot 5 let do 15 let 3 mesece
več kot 15 let do 25 let 4 mesece
več kot 25 let 5 mesecev
Za zaposlene v skladu z DBO in KollV EU:
Za odpoved delavcem in delodajalcem veljajo odpovedni roki iz 38. člena DBO oz. 34. člena kolektivne pogodbe za železniška podjetja (na podlagi 20. člena avstrijskega zakona o zaposlenih (Angestelltengesetz, AngG).


Opomba: Zapadlost zahtevkov
AVB: 3-letni zakonski zastaralni rok.
DBO/KollV-EU: Zahtevke v obstoječem delovnem razmerju je treba predložiti v pisni obliki v 9 mesecih; zahtevke po prekinitvi delovnega razmerja je treba predložiti v 3 mesecih (razen odpravnine: 3-letni zakonski zastaralni rok).


Druge prednosti na področju socialne politike
  • AVB: četrtletni posebni prejemki
  • DBO/KollV-EU: Zapadlost za 1. koledarsko polletje je 10. 6. in za 2. koledarsko polletje je 10. 12.