Entsendeplattform

Lesník - súkromný sektor / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2023


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd KZ o 8,0 %
 • Zvýšenie odmien za pílenie motorovou pílou o 8,0 %
 • Zvýšenie paušálov za zaobstaranie motorovej píly o 8,0 %


Minimálna mzda
1 953,70 €


Odmeny učňov
hodinovo
v prvom ročníku: 7,51 €
v druhom ročníku: 9,16 €
v treťom ročníku: 10,80 €


Prídavky
Paušály na nástroje a motorovú pílu, ako aj náhrady cestovných nákladov


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatky za nadčasy:
 • Za každú nadčasovú hodinu, ktorá presahuje stanovený pravidelný normálny pracovný čas so zohľadnením možnosti delenia pracovného času v rámci prepočítavacej doby 52 týždňov, sa účtuje príplatok
  50 %
  .
 • Za výkony naviac počas nediel a štátnych sviatkov sa k hodinovej mzde účtuje príplatok
  100 %
  .


Výpovedná lehota
Pracovné pomery uzatvorené na dobu neurčitú možno
obojstranne
vypovedať so 14-dňovou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca. Po roku sa výpovedná lehota zvyšuje na 1 mesiac, po uplynutí piatich rokov na 2 mesiace a po uplynutí 15 rokov na 3 mesiace.


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky na odmeny, náhrady výdavkov a odstupné, príp. ich spätné vyžiadanie, ktoré nie sú uplatnené písomne, zanikajú 6 mesiacov po ich vzniku. Nárok na dovolenku sa premlčí po uplynutí dvoch rokov od konca dovolenkového roka, v ktorom vznikol.


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr. odmena pri prekážkach v práci, voľný čas pracovníkov s vlastným podnikaním, odber palivového dreva.