Entsendeplattform

Lesník - súkromný sektor / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 1,5 %
  • Zvýšenie odmien za pílenie motorovou pílou o 1,5 %
  • Zvýšenie paušálov za zaobstaranie motorovej píly o 1,5 %


Minimálna mzda
1 744,12 €


Odmeny učňov
hodinovo
v prvom ročníku: 6,76 €
v druhom ročníku: 8,25 €
v treťom ročníku: 9,73 €


Prídavky
Paušály na nástroje a motorovú pílu, ako aj náhrady cestovných nákladov


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatky za nadčasy:
  • Za každú nadčasovú hodinu, ktorá presahuje stanovený pravidelný normálny pracovný čas so zohľadnením možnosti delenia pracovného času v rámci prepočítavacej doby 52 týždňov, sa účtuje príplatok 50 %.
  • Za výkony naviac počas nediel a štátnych sviatkov sa k hodinovej mzde účtuje príplatok 100 %.


Výpovedná lehota
Pracovné pomery uzatvorené na dobu neurčitú možno obojstranne vypovedať so 14-dňovou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca. Po roku sa výpovedná lehota zvyšuje na 1 mesiac, po uplynutí piatich rokov na 2 mesiace a po uplynutí 15 rokov na 3 mesiace.


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky na odmeny, náhrady výdavkov a odstupné, príp. ich spätné vyžiadanie, ktoré nie sú uplatnené písomne, zanikajú 6 mesiacov po ich vzniku. Nárok na dovolenku sa premlčí po uplynutí dvoch rokov od konca dovolenkového roka, v ktorom vznikol.


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr. odmena pri prekážkach v práci, voľný čas pracovníkov s vlastným podnikaním, odber palivového dreva.

Weiterempfehlen