Entsendeplattform

Pracovník personálneho lízingu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Mzdy podľa KZ sa zvýšia v priemere o 3,45%
  • Preplatok základnej mzdy zostáva v platnosti.


Minimálna mzda
  • € 11,11 na hodinu pre nevyučených zamestnancov
  • min. € 11,17 na hodinu pre vyučených zamestnancov
  • min. € 14,07 na hodinu pre odborných zamestnancov
  • € 1 859,81 minimálna mesačná mzda pri 38,5 hodiny/týždeň
  • Počas sprostredkovania sa musí príležitostne vyplácať vyššia mzda podľa zamestnaneckej kolektívnej zmluvy (prípadne referenčný príplatok).
    ⇒ Pozri www.leiharbeiter.at


Prídavky
Rovnaké pravidlá, aké dostanú porovnateľní zamestnanci podľa zamestnaneckej kolektívnej zmluvy.
Keď sa v zamestnaneckej prevádzke nepoužije žiadna kolektívna zmluva, tak pravidlá podľa kolektívnej zmluvy pre železo a kovospracujúci priemysel.


Pracovný čas
38,5 hodinový týždeň


Výpovedná lehota
Na konci sprostredkovania
smie zamestnávateľ dať výpoveď
najskôr
na piaty deň po jeho skončení!
Podanie
výpovede najneskôr v posledný deň pracovného týždňa ku koncu pracovného týždňa.
Výpovedná lehota
sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
menej ako 3 roky
2 týždne
menej ako 5 rokov
3 týždne
menej ako 10 rokov
5 týždňov
potom
7 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za nadčasy, náhrady výdavkov za cestovné, ako aj určité príplatky a prídavky) musia byť voči zamestnávateľovi písomne uplatnené
do 6 mesiacov
(pozor: výnimka!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Dôležité upozornenie!
Kolektívna zmluva pre živnosť a personálny lízing riadi minimálnu mzdu v závislosti od sprostredkovania.
Ak sú v kolektívnej zmluve pre zamestnaneckú prevádzku stanovené vyššie minimálne mzdy, platia tie!
V určitých odvetviach vzniká nárok na referenčný príplatok (vysokomzdové odvetvia).
Odmenu za konkrétnu úlohu treba vopred oznámiť v správe sprostredkovania podľa § 12 AÜG!


Ostatné sociálnopolitické výhody
Odmena k pracovnému výročiu:
k 10-ročnému pracovnému výročiu 25 % z minimálnej mzdy
k 15-ročnému pracovnému výročiu 25 % z minimálnej mzdy
k 20-ročnému pracovnému výročiu 50 % z minimálnej mzdy

Rodičovské dovolenky
sa
celkovo započítavajú
do výpočtu výpovednej lehoty, dĺžky nároku na nemocenskú dávku, dĺžky dovolenky, odmeny k pracovnému výročiu, preradenia zo zamestnaneckej skupiny A do B a pri výpočte výšky odstupného. Toto započítanie platí aj pre 5-ročný služobný čas podľa§ 23a ods. 3 zákona o zamestnancoch v spojení s § 2 zákona o poskytovaní odstupného (predpokladom odchodu z dôvodu materstva je nárok na odstupné).