Platforma vysielaných pracovníkov

Pojmy – nemčina a slovenčina

 

Nemčina - Slovenčina

Slovenčina - Nemčina

A B D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W Z

 

Nemčina Slovenčina
Abfertigung odstupné
Abgabenbehörde finančný úrad
Akkordlöhne akordová mzda
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) Všeobecný obchodný zákonník (ABGB)
Altersteilzeit skrátený pracovný úväzok pred dôchodkom
Änderungsmeldung hlásenie o zmene
angelernt vyučený
Angestelltengesetz zákon o zamestnancoch
Anmeldestopp prerušenie prihlásenia
Anordnungsbefugnis zákonná právomoc
Anrechnung von Elternkarenzen započítanie rodičovských dovoleniek
Ansprüche pohľadávky
Anspruchsdurchsetzung presadzovanie pohľadávok
Anspruchsvoraussetzungen predpoklady pohľadávok
Arbeiter/in zamestnanec
Arbeiterkammer (AK) pracovná komora (AK)
Arbeitgeber/in zamestnávateľ
Arbeitgeberverband zväz zamestnávateľov
Arbeitnehmer/in zamestnanec
Arbeitnehmerentsendung vysielanie zamestnancov
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG)
Arbeitnehmerschutz ochrana zamestnancov
Arbeitnehmerschutzvorschriften predpisy o ochrane zamestnanca
Arbeits- und Sozialgericht súd pre pracovné a sociálne veci
Arbeitsbedingungen pracovné podmienky
Arbeitsbereitschaft pracovná pohotovosť
Arbeitsbewilligung pracovné povolenie
arbeitsfreie Tage voľné dni
Arbeitsinspektion pracovná inšpekcia
Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen pracovník personálneho lízingu, spoločnosť poskytujúca personálny lízing
Arbeitskräfteüberlassung personálny lízing
Arbeitsleistung pracovný výkon
Arbeitsmarktservice (AMS) Orgán verejnej služby zamestnanosti (AMS)
Arbeitsort pracovisko
Arbeitsplatzevaluierung hodnotenie pracoviska
Arbeitsrecht pracovné právo
arbeitsrechtliche Gesetze pracovnoprávne zákony
Arbeitsruhe doba odpočinku
Arbeitsruhegesetz (ARG) Zákon o pracovnom odpočinku (ARG)
Arbeitsunfall pracovný úraz
Arbeitsverhältnis pracovný pomer
Arbeitsvertrag pracovná zmluva
Arbeitszeit pracovný čas
Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften predpisy o pracovnom čase a o dobe odpočinku
Arbeitszeitaufzeichnungen záznamy o pracovnom čase
Arbeitszeitgesetz (AZG) Zákon o pracovnom čase (AZG)
Arbeitszeitplanung plánovanie pracovného času
Arbeitszeitvorschriften predpisy o pracovnom čase
Aufenthaltsgenehmigung povolenie na pobyt
Aufenthaltsrecht právo na pobyt
Aufhebung der Kündigung zrušenie výpovede
Aufwandsentschädigung náhrady výdavkov
Ausländerbeschäftigungsgesetz Zákon o zahraničných pracovníkoch
Auslöse vreckové
Außenseiterwirkung vonkajšie pôsobenie
Bandbreitenmodell model flexibilného pracovného času
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) Zákon o koordinácii stavebných prác (BauKG)
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) Zákon o odškodnení robotníkov v stavebníctve z dôvodu nepriaznivého počasia (BSchEG)
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) Fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK)
Befähigung spôsobilosť
Befähigungsnachweis osvedčenie o kvalifikácii
Begünstigungsklausel doložka najvyšších výhod
Berufsgruppe pracovná skupina
Berufsqualifikation pracovná kvalifikácia
Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb zamestnávajúci, prevádzka zamestnávajúceho
Beschäftiger-Kollektivvertrag zamestnanecká kolektívna zmluva
Beschäftigungsbewilligung povolenie na zamestnanie
Beschäftigungsgruppe zamestnanecká skupina
Bescheinigung osvedčenie
Betriebsinhaber majiteľ prevádzky
Betriebspensionsgesetz (BPG) zákon o dôchodkoch spoločnosti (BPG)
Betriebsrat podniková rada
Betriebsvereinbarung dohoda s prevádzkou
Betriebszugehörigkeit odpracované roky
Bezirkshauptmannschaft miestna správa
Bezirksverwaltungsbehörde orgán regionálnej správy
Biennalsprünge zvyšovanie platu každé dva roky
Bildungsfreistellung študijné voľno
Branche odvetvie
Bundesarbeitskammer Spolková pracovná komora
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Spolkové ministerstvo pre Európu, integráciu a zahraničie
Bundesministerium für Finanzen Spolkové ministerstvo financií
Bundesministerium für Inneres Spolkové ministerstvo vnútra
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Spolkové ministerstvo vedy, výskumu a hospodárstva
Bundesvergabegesetz (BVergG) Spolkový zákon o verejnom obstarávaní (BVergG)
Dekadenarbeit pracovná dekáda
Dienstalterstzulage príplatky za odpracované roky
Dienstleistung služba
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) Zákon o zodpovednosti zamestnancov (DHG)
Dienstreise služobné cesty
Dienstverhältnis pracovný pomer
Dienstverhinderung prekážka v práci
Drittstaat tretia krajina
durchrechenbare Arbeitszeit prepočítateľný pracovný čas
Durchrechnungszeitraum prepočítavacia doba
Einarbeiten von Arbeitszeiten nadrábanie pracovných časov
einfache Tätigkeiten jednoduché činnosti
Einmalzahlungsoption možnosť jednorazového vyplatenia
Einstufungskriterien klasifikačné kritériá
Entfernungszulage príspevok za vzdialenosť
Entgelt odmena
Entgeltfortzahlung vyplácanie odmeny
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) Zákon o vyplácaní odmeny (EFZG)
Entlohnung odmeňovanie
Entschädigung für Ferialarbeitskräfte odmeňovanie brigádnikov
Entsendebewilligung povolenie na vyslanie
Entsendeplattform platforma vysielaných pracovníkov
Entsenderichtlinie Smernica o vysielaní pracovníkov
Entsendestaat vysielajúci štát
Entsendeunternehmen vysielajúca spoločnosť
Entsendung vyslanie
Ersatzruhe náhradné voľno
Erschwerniszulage prídavok za sťažené podmienky
Erstmeldung prvotné hlásenie
EU-Entsendebestätigung potvrdenie EÚ o vyslaní
Europäische Kommission Európska komisia
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Európska nadácia zlepšenia životných a pracovných podmienok
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Európske hospodárske spoločenstvo (EHS)
Facharbeiter/in odborný zamestnanec
Fachverband profesijný zväz
Feiertagsarbeit práca počas sviatkov
Feiertagsruhe dni pracovného voľna
Fenstertag voľný deň
Finanzpolizei finančná polícia
Folgekosten následné náklady
Freizeitanspruch nárok na voľno
Freizeitoption možnosť voľného času
Gefahrenverhütung zabránenie nebezpečenstvu
Gehaltsordnung mzdový poriadok
Gehaltsschema mzdová schéma
Geldstrafe peňažná pokuta
Geltendmachung von Ansprüchen uplatňovanie nárokov
gerechtfertigte Dienstverhinderung oprávnená prekážka v práci
Gerichtsgebühren súdne poplatky
Gesundheitsgefährdung ohrozenie zdravia
Gewerbe živnosť
Gewerbebefugnis živnostenský list
Gewerkschaft odborová organizácia
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) Zákon o rovnakom zaobchádzaní (GlBG)
gleitende Arbeitszeit flexibilný pracovný čas
Gleitzeitperiode doba flexibilného pracovného času
Gleitzeitvereinbarung dohoda o flexibilnom pracovnom čase
Günstigkeitsprinzip zásada prednostného uplatnenia
Haftungsregelungen riadenie zodpovednosti
Hauptverband der Sozialversicherungsträger Hlavný zväz inštitúcií sociálneho zabezpečenia
Hochlohnbranche vysokomzdové odvetvie
hochqualifizierte Tätigkeiten činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu
Höchstarbeitszeit maximálna pracovná doba
Industriellenvereinigung (IV) Zväz priemyselníkov (IV)
innerbetriebliche Zulagen vnútropodnikové prídavky
Interessensvertretung zastupujúci záujem
Ist-Löhne skutočná výška platov
Jubiläumsgeld odmena k pracovnému výročiu
Jubiläumszuwendung výročný bonus
juristische Person právnická osoba
Karenzen rodičovské dovolenky
Karenzurlaub rodičovská dovolenka
Kettenentsendung reťazové vysielanie
Kilometergeld príspevok za odjazdené kilometre
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz Zákon o zamestnávaní detí a mládeže
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) Zákon o zamestnávaní detí a mládeže (KJBG)
Kinderbetreuungsgeld rodičovský príspevok
Klage žaloba
Klagsmöglichkeiten možnosti žaloby
Kollektivvertrag kolektívna zmluva
kollektivvertragliche Zulagen kolektívnozmluvné prídavky
kollektivvertraglicher Stundenlohn kolektívnozmluvná hodinová mzda
Kollektivvertragsdatenbank databáza kolektívnych zmlúv
kollektivvertragsfähig oprávnený rokovať o kolektívnych zmluvách
Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner kolektívnozmluvné strany, kolektívnozmluvný partner
Kompetenzzentrum LSDB Odborné centrum LSDB
Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung Koordinačný orgán kontroly nelegálneho zamestnávania
Krankenentgeltanspruch nárok na nemocenskú dávku
Kündigung výpoveď
Kündigungsentschädigung kompenzácia za výpoveď
Kündigungsfrist výpovedná lehota
Kündigungsschutz ochrana pred prepúšťaním
Kurzübersicht krátky prehľad
Landarbeiterkammer komora hospodárskych pracovníkov
Lehrabschlussprüfung učňovská záverečná skúška
Lehrlingsentschädigung odmena učňov
Lehrlingsentschädigungssätze sadzby odmien učňov
Leiharbeit zmluvná práca
Leistungslöhne výkonové mzdy
Lohnansprüche mzdové nároky
Lohnaufzeichnungen záznamy o mzde
Lohnbedingungen mzdové podmienky
Lohneinstufung mzdové odstupňovanie
Lohnkategorie mzdové kategórie
Lohnkontrolle mzdová kontrola
Lohnnachzahlung dodatočné vyplácanie mzdy
Lohnordnung mzdový poriadok
Lohnschema mzdová schéma
Lohnzahlungsnachweis doklad o vyplatení mzdy
Lohnzahlungsperiode mzdové platobné obdobie
Lohnzettel výplatná páska
Magistratisches Bezirksamt miestny okresný úrad
Mankogeld príspevok na manko
Mehrarbeit práca naviac
Mehrarbeitszuschlag príplatok za prácu naviac
Meldeformular prihlasovací formulár
Meldepflicht ohlasovacia povinnosť
Meldung der Betriebsentsendung hlásenie prevádzkového vyslania
Meldungen hlásenia
Mindestentgelt minimálna mzda
Mindestgehalt minimálna mzda
Mindestgrundgehalt minimálna základná mzda
Mindestlohn minimálna mzda
Mindestlohnbedingungen podmienky minimálnej mzdy
Mindestruhezeit minimálna doba odpočinku
Mindeststundensatz minimálna hodinová sadzba
Montageprivileg montážne privilégium
Montagezulage príplatok za montáže
Mutterschutz ochrana matky
Mutterschutzgesetz (MSchG) Zákon o ochrane matky (MSchG)
Nächtigungsgeld nocľažné
Nachtschichtzuschlag nočný príplatok
Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) Zákon o výkone ťažkej nočnej práce (NSchG)
Nachtüberstundenzuschlag príplatok za nočné nadčasy
Naturalurlaub prirodzená dovolenka
natürliche Person fyzická osoba
Nichtbereithaltung von Dokumenten neuchovanie dokumentov
Normalarbeitszeit normálny pracovný čas
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) Rakúska konfederácia odborových zväzov (ÖGB)
Parallelverschiebung paralelný posun
Pflichtversicherung povinné poistenie
Praktikantenentschädigung odmeňovanie praktikantov
Prämien prémie
Prämienverdienste prémiové zárobky
Probezeit skúšobná doba
qualifizierte Tätigkeiten činnosti vyžadujúce kvalifikáciu
Rahmenkollektivvertrag rámcová kolektívna zmluva
Rahmenrecht právny rámec
Rechtsdurchsetzung presadenie práva
Rechtsfolge právny následok
Rechtsgrundlage právny základ
Rechtsinformationssystem (RIS) Právny informačný systém (RIS)
Rechtsverletzung porušenie práva
rechtswidrige Kündigung protizákonná výpoveď
Referenzzuschlag referenčný príplatok
Reiseaufwandsentschädigung náhrada za cestovné
Reisegebühren cestovné poplatky
Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie smernica o realizácii Smernice o vysielaní pracovníkov
Ruhepause prestávka
Sanktionen sankcie
Satzung stanovy
Schadenersatzregelungen riadenie náhrad za škody
Schichtarbeit práca na zmeny
Schmutzzulage príplatky za prácu v špinavom prostredí
Schulung školenie
Schutzbestimmungen ochranné ustanovenia
Schutzmaßnahmen ochranné opatrenia
Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) Zákon o samostatnej zárobkovej činnosti (BMSVG)
Sicherheitsstandards bezpečnostné štandardy
Sonderzahlung špeciálny príplatok
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) Zákon o boji proti sociálnym podvodom (SBBG)
Sozialversicherungsbeitrag príspevok na systém sociálneho zabezpečenia
Sozialversicherungsdokument dokument o systéme sociálneho zabezpečenia
Sozialversicherungsnummer číslo sociálneho zabezpečenia
sozialversicherungsrechtliche Vorschriften predpisy sociálneho zabezpečenia
Sozialversicherungsträger inštitúcia sociálneho zabezpečenia
Strafanzeige trestné oznámenie
Stundenlohn hodinová mzda
Tagesarbeitszeit denný pracovný čas
Taggeld diéta
Teilzeitarbeit práca na čiastočný úväzok
Träger der Krankenversicherung inštitúcia zdravotného poistenia
Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung odlučné
Überbrückungsgeld čakateľský príspevok
Überlasser/in sprostredkovateľ
Überlassung sprostredkovanie
Überlassungsbewilligung povolenie na sprostredkovanie
Überlassungsentgelt odmena za sprostredkovanie
Überstunden nadčasy
Überstundenvergütung odmena za nadčasy
Überstundenzuschlag príplatok za nadčasy
Übertretung priestupok
Überzahlung preplatok
Umreihung zmena pracovného zaradenia
Umsatzsteueridentifikationsnummer daňové identifikačné číslo
ungelernt nevyučený
Unterentlohnung nedostatočné ohodnotenie
Unternehmensgegenstand predmet činnosti
Untersagung der Dienstleistung zákaz poskytovania služby
Unterweisung poučenie
unverkürztes Entgelt neskrátená odmena
Unwirksamkeit der Kündigung neúčinnosť výpovede
Urlaubsabfindung kompenzácia dovolenky
Urlaubsanspruch nárok na dovolenku
Urlaubsanwartschaft právny nárok na dovolenku
Urlaubsentgelt preplatenie dovolenky
Urlaubsgeld dovolenkový bonus
Urlaubsgesetz (UrlaubsG) Zákon o dovolenke (UrlaubsG)
Urlaubsjahr dovolenkový rok
Urlaubskassenverfahren proces využívania dovolenkových fondov
Urlaubsverbrauch čerpanie dovolenky
Urlaubszuschuss dovolenkový bonus
Verfall von Ansprüchen zánik pohľadávok
Verjährung des Urlaubsanspruchs premlčanie nároku na dovolenku
Verteilungsoption možnosť rozdelenia
Vertragspartner zmluvný partner
Verwaltungsbehörde správny orgán
Verwaltungsstrafverfahren trestné konanie
Verwaltungsübertretung správny priestupok
Verwendungsgruppe používateľská skupina
Vordienstzeiten odpracovaná doba
Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts zadržanie alebo zrážka z odmeny
Vorrückung zvyšovanie platu
Vorrückungssystem systém zvyšovania platu
Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter predpisy o ochrane neplnoletých zamestnancov
Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen predpisy o ochrane tehotných pracovníčok
Wegezeitenentschädigung kompenzácia času cestovania
Wegzeiten čas cestovania
Weihnachtsgeld vianočný príplatok
Weihnachtsremuneration vianočný bonus
Weisungsrecht nariaďovacie právo
Werklohn plat
Wiener Gebietskrankenkasse Viedenský regionálny fond zdravotného poistenia
Wirtschaftskammer hospodárska komora
Wochenarbeitszeit týždenný pracovný čas
Wochenendruhe víkendový odpočinok
Wochenruhe týždenný odpočinok
Zehrgelder stravné
Zeitguthaben časový kredit
Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) Centrálny koordinačný orgán kontroly nelegálneho zamestnávania (ZKO)
zivilgerichtliches Verfahren civilné konanie
Zulagen prídavky
Zusatzkollektivvertrag dodatočná kolektívna zmluva
Zuschläge príplatky

 

Slovenčina - Nemčina

Nemčina - Slovenčina

A B C Č
D E F H
I J K M
N O P R
S Š T U
V Z Ž

 

Slovenčina Nemčina
akordová mzda Akkordlöhne
bezpečnostné štandardy Sicherheitsstandards
čakateľský príspevok Überbrückungsgeld
čas cestovania Wegzeiten
časový kredit Zeitguthaben
Centrálny koordinačný orgán kontroly nelegálneho zamestnávania (ZKO) Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO)
čerpanie dovolenky Urlaubsverbrauch
cestovné poplatky Reisegebühren
činnosti vyžadujúce kvalifikáciu qualifizierte Tätigkeiten
činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu hochqualifizierte Tätigkeiten
číslo sociálneho zabezpečenia Sozialversicherungsnummer
civilné konanie zivilgerichtliches Verfahren
daňové identifikačné číslo Umsatzsteueridentifikationsnummer
databáza kolektívnych zmlúv Kollektivvertragsdatenbank
denný pracovný čas Tagesarbeitszeit
diéta Taggeld
dni pracovného voľna Feiertagsruhe
doba flexibilného pracovného času Gleitzeitperiode
doba odpočinku Arbeitsruhe
dodatočná kolektívna zmluva Zusatzkollektivvertrag
dodatočné vyplácanie mzdy Lohnnachzahlung
dohoda o flexibilnom pracovnom čase Gleitzeitvereinbarung
dohoda s prevádzkou Betriebsvereinbarung
doklad o vyplatení mzdy Lohnzahlungsnachweis
dokument o systéme sociálneho zabezpečenia Sozialversicherungsdokument
doložka najvyšších výhod Begünstigungsklausel
dovolenkový bonus Urlaubsgeld
dovolenkový bonus Urlaubszuschuss
dovolenkový rok Urlaubsjahr
Európska komisia Europäische Kommission
Európska nadácia zlepšenia životných a pracovných podmienok Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
finančná polícia Finanzpolizei
finančný úrad Abgabenbehörde
flexibilný pracovný čas gleitende Arbeitszeit
Fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK)
fyzická osoba natürliche Person
hlásenia Meldungen
hlásenie o zmene Änderungsmeldung
hlásenie prevádzkového vyslania Meldung der Betriebsentsendung
Hlavný zväz inštitúcií sociálneho zabezpečenia Hauptverband der Sozialversicherungsträger
hodinová mzda Stundenlohn
hodnotenie pracoviska Arbeitsplatzevaluierung
hospodárska komora Wirtschaftskammer
inštitúcia sociálneho zabezpečenia Sozialversicherungsträger
inštitúcia zdravotného poistenia Träger der Krankenversicherung
jednoduché činnosti einfache Tätigkeiten
klasifikačné kritériá Einstufungskriterien
kolektívna zmluva Kollektivvertrag
kolektívnozmluvná hodinová mzda kollektivvertraglicher Stundenlohn
kolektívnozmluvné prídavky kollektivvertragliche Zulagen
kolektívnozmluvné strany, kolektívnozmluvný partner Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner
komora hospodárskych pracovníkov Landarbeiterkammer
kompenzácia času cestovania Wegezeitenentschädigung
kompenzácia dovolenky Urlaubsabfindung
kompenzácia za výpoveď Kündigungsentschädigung
Koordinačný orgán kontroly nelegálneho zamestnávania Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung
krátky prehľad Kurzübersicht
majiteľ prevádzky Betriebsinhaber
maximálna pracovná doba Höchstarbeitszeit
miestna správa Bezirkshauptmannschaft
miestny okresný úrad Magistratisches Bezirksamt
minimálna doba odpočinku Mindestruhezeit
minimálna hodinová sadzba Mindeststundensatz
minimálna mzda Mindestentgelt
minimálna mzda Mindestgehalt
minimálna mzda Mindestlohn
minimálna základná mzda Mindestgrundgehalt
model flexibilného pracovného času Bandbreitenmodell
montážne privilégium Montageprivileg
možnosť jednorazového vyplatenia Einmalzahlungsoption
možnosť rozdelenia Verteilungsoption
možnosť voľného času Freizeitoption
možnosti žaloby Klagsmöglichkeiten
mzdová kontrola Lohnkontrolle
mzdová schéma Gehaltsschema
mzdová schéma Lohnschema
mzdové kategórie Lohnkategorie
mzdové nároky Lohnansprüche
mzdové odstupňovanie Lohneinstufung
mzdové platobné obdobie Lohnzahlungsperiode
mzdové podmienky Lohnbedingungen
mzdový poriadok Gehaltsordnung
mzdový poriadok Lohnordnung
nadčasy Überstunden
nadrábanie pracovných časov Einarbeiten von Arbeitszeiten
náhrada za cestovné Reiseaufwandsentschädigung
náhradné voľno Ersatzruhe
náhrady výdavkov Aufwandsentschädigung
nariaďovacie právo Weisungsrecht
nárok na dovolenku Urlaubsanspruch
nárok na nemocenskú dávku Krankenentgeltanspruch
nárok na voľno Freizeitanspruch
následné náklady Folgekosten
nedostatočné ohodnotenie Unterentlohnung
neskrátená odmena unverkürztes Entgelt
neuchovanie dokumentov Nichtbereithaltung von Dokumenten
neúčinnosť výpovede Unwirksamkeit der Kündigung
nevyučený ungelernt
nocľažné Nächtigungsgeld
nočný príplatok Nachtschichtzuschlag
normálny pracovný čas Normalarbeitszeit
ochrana matky Mutterschutz
ochrana pred prepúšťaním Kündigungsschutz
ochrana zamestnancov Arbeitnehmerschutz
ochranné opatrenia Schutzmaßnahmen
ochranné ustanovenia Schutzbestimmungen
Odborné centrum LSDB Kompetenzzentrum LSDB
odborný zamestnanec Facharbeiter/in
odborová organizácia Gewerkschaft
odlučné Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung
odmena Entgelt
odmena k pracovnému výročiu Jubiläumsgeld
odmena učňov Lehrlingsentschädigung
odmena za nadčasy Überstundenvergütung
odmena za sprostredkovanie Überlassungsentgelt
odmeňovanie Entlohnung
odmeňovanie brigádnikov Entschädigung für Ferialarbeitskräfte
odmeňovanie praktikantov Praktikantenentschädigung
odpracovaná doba Vordienstzeiten
odpracované roky Betriebszugehörigkeit
odstupné Abfertigung
odvetvie Branche
ohlasovacia povinnosť Meldepflicht
ohrozenie zdravia Gesundheitsgefährdung
oprávnená prekážka v práci gerechtfertigte Dienstverhinderung
oprávnený rokovať o kolektívnych zmluvách kollektivvertragsfähig
orgán regionálnej správy Bezirksverwaltungsbehörde
Orgán verejnej služby zamestnanosti (AMS) Arbeitsmarktservice (AMS)
osvedčenie Bescheinigung
osvedčenie o kvalifikácii Befähigungsnachweis
paralelný posun Parallelverschiebung
peňažná pokuta Geldstrafe
personálny lízing Arbeitskräfteüberlassung
plánovanie pracovného času Arbeitszeitplanung
plat Werklohn
platforma vysielaných pracovníkov Entsendeplattform
podmienky minimálnej mzdy Mindestlohnbedingungen
podniková rada Betriebsrat
pohľadávky Ansprüche
porušenie práva Rechtsverletzung
potvrdenie EÚ o vyslaní EU-Entsendebestätigung
poučenie Unterweisung
používateľská skupina Verwendungsgruppe
povinné poistenie Pflichtversicherung
povolenie na pobyt Aufenthaltsgenehmigung
povolenie na sprostredkovanie Überlassungsbewilligung
povolenie na vyslanie Entsendebewilligung
povolenie na zamestnanie Beschäftigungsbewilligung
práca na čiastočný úväzok Teilzeitarbeit
práca na zmeny Schichtarbeit
práca naviac Mehrarbeit
práca počas sviatkov Feiertagsarbeit
pracovisko Arbeitsort
pracovná dekáda Dekadenarbeit
pracovná inšpekcia Arbeitsinspektion
pracovná komora (AK) Arbeiterkammer (AK)
pracovná kvalifikácia Berufsqualifikation
pracovná pohotovosť Arbeitsbereitschaft
pracovná skupina Berufsgruppe
pracovná zmluva Arbeitsvertrag
pracovné podmienky Arbeitsbedingungen
pracovné povolenie Arbeitsbewilligung
pracovné právo Arbeitsrecht
pracovník personálneho lízingu, spoločnosť poskytujúca personálny lízing Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen
pracovnoprávne zákony arbeitsrechtliche Gesetze
pracovný čas Arbeitszeit
pracovný pomer Arbeitsverhältnis
pracovný pomer Dienstverhältnis
pracovný úraz Arbeitsunfall
pracovný výkon Arbeitsleistung
právnická osoba juristische Person
Právny informačný systém (RIS) Rechtsinformationssystem (RIS)
právny nárok na dovolenku Urlaubsanwartschaft
právny následok Rechtsfolge
právny rámec Rahmenrecht
právny základ Rechtsgrundlage
právo na pobyt Aufenthaltsrecht
predmet činnosti Unternehmensgegenstand
predpisy o ochrane neplnoletých zamestnancov Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter
predpisy o ochrane tehotných pracovníčok Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen
predpisy o ochrane zamestnanca Arbeitnehmerschutzvorschriften
predpisy o pracovnom čase Arbeitszeitvorschriften
predpisy o pracovnom čase a o dobe odpočinku Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften
predpisy sociálneho zabezpečenia sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
predpoklady pohľadávok Anspruchsvoraussetzungen
prekážka v práci Dienstverhinderung
prémie Prämien
prémiové zárobky Prämienverdienste
premlčanie nároku na dovolenku Verjährung des Urlaubsanspruchs
preplatenie dovolenky Urlaubsentgelt
preplatok Überzahlung
prepočítateľný pracovný čas durchrechenbare Arbeitszeit
prepočítavacia doba Durchrechnungszeitraum
prerušenie prihlásenia Anmeldestopp
presadenie práva Rechtsdurchsetzung
presadzovanie pohľadávok Anspruchsdurchsetzung
prestávka Ruhepause
prídavky Zulagen
prídavok za sťažené podmienky Erschwerniszulage
priestupok Übertretung
prihlasovací formulár Meldeformular
príplatky Zuschläge
príplatky za odpracované roky Dienstalterstzulage
príplatky za prácu v špinavom prostredí Schmutzzulage
príplatok za montáže Montagezulage
príplatok za nadčasy Überstundenzuschlag
príplatok za nočné nadčasy Nachtüberstundenzuschlag
príplatok za prácu naviac Mehrarbeitszuschlag
prirodzená dovolenka Naturalurlaub
príspevok na manko Mankogeld
príspevok na systém sociálneho zabezpečenia Sozialversicherungsbeitrag
príspevok za odjazdené kilometre Kilometergeld
príspevok za vzdialenosť Entfernungszulage
proces využívania dovolenkových fondov Urlaubskassenverfahren
profesijný zväz Fachverband
protizákonná výpoveď rechtswidrige Kündigung
prvotné hlásenie Erstmeldung
Rakúska konfederácia odborových zväzov (ÖGB) Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
rámcová kolektívna zmluva Rahmenkollektivvertrag
referenčný príplatok Referenzzuschlag
reťazové vysielanie Kettenentsendung
riadenie náhrad za škody Schadenersatzregelungen
riadenie zodpovednosti Haftungsregelungen
rodičovská dovolenka Karenzurlaub
rodičovské dovolenky Karenzen
rodičovský príspevok Kinderbetreuungsgeld
sadzby odmien učňov Lehrlingsentschädigungssätze
sankcie Sanktionen
školenie Schulung
skrátený pracovný úväzok pred dôchodkom Altersteilzeit
skúšobná doba Probezeit
skutočná výška platov Ist-Löhne
služba Dienstleistung
služobné cesty Dienstreise
smernica o realizácii Smernice o vysielaní pracovníkov Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie
Smernica o vysielaní pracovníkov Entsenderichtlinie
špeciálny príplatok Sonderzahlung
Spolková pracovná komora Bundesarbeitskammer
Spolkové ministerstvo financií Bundesministerium für Finanzen
Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Spolkové ministerstvo pre Európu, integráciu a zahraničie Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Spolkové ministerstvo vedy, výskumu a hospodárstva Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Spolkové ministerstvo vnútra Bundesministerium für Inneres
Spolkový zákon o verejnom obstarávaní (BVergG) Bundesvergabegesetz (BVergG)
spôsobilosť Befähigung
správny orgán Verwaltungsbehörde
správny priestupok Verwaltungsübertretung
sprostredkovanie Überlassung
sprostredkovateľ Überlasser/in
stanovy Satzung
stravné Zehrgelder
študijné voľno Bildungsfreistellung
súd pre pracovné a sociálne veci Arbeits- und Sozialgericht
súdne poplatky Gerichtsgebühren
systém zvyšovania platu Vorrückungssystem
trestné konanie Verwaltungsstrafverfahren
trestné oznámenie Strafanzeige
tretia krajina Drittstaat
týždenný odpočinok Wochenruhe
týždenný pracovný čas Wochenarbeitszeit
učňovská záverečná skúška Lehrabschlussprüfung
uplatňovanie nárokov Geltendmachung von Ansprüchen
vianočný bonus Weihnachtsremuneration
vianočný príplatok Weihnachtsgeld
Viedenský regionálny fond zdravotného poistenia Wiener Gebietskrankenkasse
víkendový odpočinok Wochenendruhe
vnútropodnikové prídavky innerbetriebliche Zulagen
voľné dni arbeitsfreie Tage
voľný deň Fenstertag
vonkajšie pôsobenie Außenseiterwirkung
vreckové Auslöse
Všeobecný obchodný zákonník (ABGB) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
výkonové mzdy Leistungslöhne
vyplácanie odmeny Entgeltfortzahlung
výplatná páska Lohnzettel
výpoveď Kündigung
výpovedná lehota Kündigungsfrist
výročný bonus Jubiläumszuwendung
vysielajúca spoločnosť Entsendeunternehmen
vysielajúci štát Entsendestaat
vysielanie zamestnancov Arbeitnehmerentsendung
vyslanie Entsendung
vysokomzdové odvetvie Hochlohnbranche
vyučený angelernt
zabránenie nebezpečenstvu Gefahrenverhütung
zadržanie alebo zrážka z odmeny Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts
zákaz poskytovania služby Untersagung der Dienstleistung
Zákon o boji proti sociálnym podvodom (SBBG) Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG)
zákon o dôchodkoch spoločnosti (BPG) Betriebspensionsgesetz (BPG)
Zákon o dovolenke (UrlaubsG) Urlaubsgesetz (UrlaubsG)
Zákon o koordinácii stavebných prác (BauKG) Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)
Zákon o ochrane matky (MSchG) Mutterschutzgesetz (MSchG)
Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Zákon o odškodnení robotníkov v stavebníctve z dôvodu nepriaznivého počasia (BSchEG) Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG)
Zákon o pracovnom čase (AZG) Arbeitszeitgesetz (AZG)
Zákon o pracovnom odpočinku (ARG) Arbeitsruhegesetz (ARG)
Zákon o rovnakom zaobchádzaní (GlBG) Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)
Zákon o samostatnej zárobkovej činnosti (BMSVG) Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG)
Zákon o výkone ťažkej nočnej práce (NSchG) Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG)
Zákon o vyplácaní odmeny (EFZG) Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
Zákon o zahraničných pracovníkoch Ausländerbeschäftigungsgesetz
zákon o zamestnancoch Angestelltengesetz
Zákon o zamestnávaní detí a mládeže Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz
Zákon o zamestnávaní detí a mládeže (KJBG) Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG)
Zákon o zodpovednosti zamestnancov (DHG) Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
zákonná právomoc Anordnungsbefugnis
žaloba Klage
zamestnanec Arbeiter/in
zamestnanec Arbeitnehmer/in
zamestnanecká kolektívna zmluva Beschäftiger-Kollektivvertrag
zamestnanecká skupina Beschäftigungsgruppe
zamestnávajúci, prevádzka zamestnávajúceho Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb
zamestnávateľ Arbeitgeber/in
zánik pohľadávok Verfall von Ansprüchen
započítanie rodičovských dovoleniek Anrechnung von Elternkarenzen
zásada prednostného uplatnenia Günstigkeitsprinzip
zastupujúci záujem Interessensvertretung
záznamy o mzde Lohnaufzeichnungen
záznamy o pracovnom čase Arbeitszeitaufzeichnungen
živnosť Gewerbe
živnostenský list Gewerbebefugnis
zmena pracovného zaradenia Umreihung
zmluvná práca Leiharbeit
zmluvný partner Vertragspartner
zrušenie výpovede Aufhebung der Kündigung
Zväz priemyselníkov (IV) Industriellenvereinigung (IV)
zväz zamestnávateľov Arbeitgeberverband
zvyšovanie platu Vorrückung
zvyšovanie platu každé dva roky Biennalsprünge

 

Artikel odporučiť