Platforma vysielaných pracovníkov

Personálny lízing

Čo je to cezhraničný personálny lízing (zmluvná práca)?

Cezhraničná zmluvná práca nastáva, keď

 • spoločnosť „ponúkne“ („sprostredkuje“) svoje pracovné sily
 • zo zahraničia do Rakúska inej spoločnosti v Rakúsku na splnenie pracovných výkonov.
   

Znaky sprostredkovania sú (nemusia sa vyskytovať všetky):

 • Pracovná sila je nasadená zamestnávajúcim na úlohy danej prevádzky.
   
 • Pracovná sila je na čas pracovného výkonu zaradená do prevádzky zamestnávajúceho a je pod odborným dohľadom.
   
 • Povinnosťou pracovnej sily je dodržiavať pokyny zamestnávajúceho.
   
 • Pracovná sila nevyrába žiadny z produktov alebo služieb zamestnávajúceho iným spôsobom.
   
 • Pracovná sila vykonáva prácu prevažne s nástrojmi a materiálmi sprostredkovateľa.
   
 • Sprostredkovateľ neručí za úspech výkonu.

Ktoré povinnosti platia pre sprostredkujúcu prevádzku?

 • Informovanie sprostredkovaného zamestnanca:
  • V ktorej prevádzke sa sprostredkuje?
  • Aká práca sa bude vykonávať a kde?
  • K akým rizikám bezpečnosti a zdravia by mohlo dôjsť?
  • Aký bude normálny pracovný čas a kedy sa bude vykonávať práca?
  • Ako vyzerá odmeňovanie a podľa ktorej kolektívnej zmluvy sa riadi?
  • Kedy presne začne sprostredkovanie a aký je predpoklad dĺžky jeho trvania?
    
 • Zaplatenie minimálne takej odmeny, aká je stanovená v kolektívnej zmluve pre prevádzky v Rakúsku alebo odmeny podľa kolektívnej zmluvy personálneho lízingu.
   
 • Ďalšie vyplácanie odmeny pri chorobe, úraze, počas štátnych sviatkov v Rakúsku a pri prekážke v práci z dôležitých osobných dôvodov.
   
 • Splnenie nároku na dovolenku podľa rakúskeho práva, ak je to pre zamestnanca výhodnejšie.
   
 • Dodržiavanie rakúskych predpisov, obzvlášť o
  • pracovnom čase
  • výpovedi a prepúšťaní,
  • ochrane matky,
  • ochrane neplnoletých zamestnancov,
  • bezpečnosti a zdraví na pracovisku.

V súvislosti so sprostredkovaním v Rakúsku musí sprostredkujúca prevádzka okrem toho splniť rôzneformality (najmä ohlasovacie povinnosti na príslušných orgánoch). Aj prevádzka zamestnávajúceho v Rakúsku má určité ohlasovacie povinnosti a povinnosti vedenia záznamov.

Ak prevádzka sprostredkovateľa nesplní tieto povinnosti, musí počítať s právnymi sankciami alebo zákonnou žalobou. V prípade závažného porušenia mzdových podmienok riskuje prevádzka zamestnávateľa, že sa jej zakáže sprostredkovanie v Rakúsku.
Oplatí sa dodržiavať povinnosti. Ich podrobný popis nájdete v,jednotlivých tematických častiach tejto webovej stránky.

Ktoré pojmy v súvislosti so „sprostredkovaním“ sa používajú na tejto webovej stránke?

 • Poskytnutie pracovných síl tretím osobám prostredníctvom sprostredkujúcej prevádzky sa nazýva „zmluvná práca“, „personálny lízing“ alebo „sprostredkovanie“.
   
 • Sprostredkovateľ je spoločnosť, ktorá zamestnáva pracovné sily často už na účel sprostredkovania a na splnenie pracovných výkonov. Aj neskoršie príležitostné sprostredkovanie, na ktoré sa v čase zamestnávania ešte vôbec nemyslelo, je však sprostredkovanie v zmysle tejto stránky. Zamestnávateľ sprostredkovaných pracovných síl je vždy sprostredkovateľ.
   
 • Tretia osoba, pre ktorú pracujú sprostredkované pracovné sily, je „zamestnávajúci“ („prevádzka zamestnávajúceho“).
   
 • Sprostredkovateľ uzatvára so zamestnávajúcim zmluvu o sprostredkovaní. V zmluve o sprostredkovaní sú stanovené konkrétne okolnosti sprostredkovania pracovných síl (počet osôb, ich kvalifikačné predpoklady, dĺžka sprostredkovania, zmluvný poplatok sprostredkovateľa atď.).
   
 • Sprostredkovateľ zostáva aj počas priameho sprostredkovania zamestnávateľom sprostredkovanej pracovnej sily. Len vzhľadom na predpisy o bezpečnosti a zdraví na pracovisku je počas priameho sprostredkovania zamestnávajúci zamestnávateľom sprostredkovaných pracovných síl.
   
 • Pri cezhraničnom sprostredkovaní má sprostredkovateľ často svoje sídlo mimo Rakúska a zamestnávajúci má svoje sídlo často v Rakúsku.

Artikel odporučiť