Platforma vysielaných pracovníkov

Vysielanie zamestnancov

Kedy dochádza k vysielaniu zamestnancov?

Vysielanie zamestnancov nastáva vtedy, keď

 • zamestnávateľ
 • vysiela svojich zamestnancov na prácu do Rakúska.

V reálnom hospodárskom živote sa vyskytuje „práca bez hraníc“, cezhraničné pracovné nasadenie, trávenie pracovného času v zahraničí v rôznych situáciách a formách.
Časť týchto prípadov vykazuje rovnaké znaky, ktoré možno charakterizovať slovom „vysielanie“. Keď je situácia charakteristická týmito znakmi, teda keď ide o vysielanie do Rakúska, viažu sa na ňu špeciálne pracovnoprávne nároky a povinnosti.

Znaky vysielania sú:

 • Zamestnanec je v pracovnom pomere so zamestnávateľom a nemá miesto bežného pracoviska v Rakúsku. Ťažisko tohto pracovného pomeru je preto mimo Rakúska a zostáva aj počas vykonávania služby v Rakúsku.
 • To, v ktorom štáte má spoločnosť sídlo, je nerelevantné. O vysielanie ide aj vtedy, keď má spoločnosť sídlo v Rakúsku.
 • Plánovanie poskytnutia služby alebo iného peňažného výkonu v Rakúsku na zodpovednosť tohto zamestnávateľa.
 • Vykonávanie tejto služby v Rakúsku zamestnancom, ktorý príp. kvôli tomu cestuje do Rakúska („vyslaný zamestnanec“).
 • Vykonávanie tejto služby v Rakúsku vyžaduje pracovné nasadenie pracovnej sily; pracovné nasadenie trvá len určitý čas, dočasne.
 • Keď pre poskytnutie služby existuje zmluvný partner so sídlom v Rakúsku, nezačleňuje sa vyslaná pracovná sila do spoločnosti tohto rakúskeho zmluvného partnera.
 • Cezhraničné pracovné nasadenie má ekonomickú hodnotu nielen pre zamestnávateľa – spočíva aj v ďalších činnostiach, akými sú napr. návšteva podujatí, kongresy, veľtrhy, občasné zhromažďovanie informácií, školenia alebo rokovania.

Ktoré povinnosti platia pre zamestnávateľov?

 • Zaplatenie minimálne takej odmeny, aká je v Rakúskustanovená na základe zákona, nariadenia alebo kolektívnej zmluvy pre pracovný výkon.
 • Zaručenie nároku na dovolenku podľa rakúskeho práva, ak je to pre zamestnanca výhodnejšie.
 • Dodržiavanie rakúskych predpisov, predovšetkým o pracovnom čase, ochrane matky, ochrane neplnoletých zamestnancov, bezpečnosti a zdraví na pracovisku.

V súvislosti s vysielaním pracovníkov musia zamestnanci okrem toho splniťrôzne formality – sčasti ešte pred vyslaním, sčasti počas nasadenia vyslanej pracovnej sily.

Ak zamestnávateľ nesplní niektorú z týchto podmienok, musí počítať s právnou sankciou a zákonnou žalobou. V prípade závažného porušenia mzdových podmienok sa môže zamestnávateľovi zakázať vykonávanie ďalších služieb v Rakúsku.
Oplatí sa dodržiavať povinnosti. Ich podrobný popis nájdete v,jednotlivých tematických častiach tejto webovej stránky.

Artikel odporučiť