Platforma Delegowania Pracowników

Czy dla pewnych przypadków transgranicznego świadczenia pracy są wyjątki od obowiązków opisanych na niniejszej stronie internetowej?

Określone prace transgraniczne są zwolnione z austriackich przepisów dotyczących płacy minimalnej, obowiązku rejestracji, przechowywania dokumentów itd.

Wyjątki wynikają albo wyraźnie z niniejszych przepisów, albo z ich znaczenia i celu.

Prace transgraniczne o niewielkim zakresie i krótkim czasie trwania

Poniższe zadania o niewielkim zakresiekrótkim czasie trwania (maksymalnie jeden tydzień) są wyłączone, jeśli są kompletne i nie następują po nich inne prace:

 • Spotkania biznesowe:
  udział w wewnętrznych spotkaniach firmowych, które odbywają się tylko w indywidualnych, sporadycznych przypadkach, jak wewnętrzne spotkania projektowe lub biznesowe albo regionalne spotkania pracowników. Spotkanie biznesowe nie może być połączone z wykonywaniem usług na rzecz osób trzecich. Zewnętrzne spotkania biznesowe nie są zatem objęte zwolnieniem – np. spotkania niebiznesowe z kontrahentami pracodawcy lub spotkania na placu budowy w celu zarządzania, nadzorowania lub koordynowania prac budowlanych w ramach realizacji umowy o roboty budowlane.
 • udział w seminariach, wykładach, kongresachkonferencjach
 • udział w targach i imprezach podobnych do targówZe zwolnienia wyłączone są prace przygotowawcze i końcowe, takie jak montaż i demontaż stoiska targowego oraz dostawa i odbiór towarów targowych, o ile pracownicy delegowani i pracownice delegowane są zaangażowani wyłącznie w te prace i sami nie uczestniczą w targach.
 • udział w wydarzeniach kulturalnych z dziedziny muzyki, tańca, teatru lub kabaretu i porównywalnych dziedzin w ramach transgranicznej trasy koncertowej:
  Austriacka część trasy musi mieć drugorzędne znaczenie pod względem czasu i oszczędności.
  Zatrudnieni pracownicy i zatrudnione pracownice muszą być zaangażowani przez większość trasy (tj. nie tylko w części austriackiej).Ten wyjątek obejmuje zarówno pracowników i pracownice zatrudnionych w celach artystycznych, jak i nieartystycznych.
 • udział i realizacja międzynarodowych zawodów sportowych: Wyjątek nie obejmuje prac przygotowawczych i wykończeniowych związanych z zawodami (ustawianie i demontaż obiektów w związku z zawodami), podawania posiłków i napojów.

Delegacje i wynajem w obrębie koncernu

Wyjątkiem jest delegowanie i wynajmowanie w obrębie koncernu określonych fachowców na okres wynoszący ogółem maksymalnie dwa miesiące w ciągu roku kalendarzowego, które ma na celu:

 • badania i rozwój, szkolenie prowadzone przez fachowca, planowanie pracy projektowej albo
 • wymianę doświadczeń, doradztwo zakładowe, controlling albo współpracę w obrębie działów koncernu pełniących centralne funkcje w zakresie kierowania i planowania i odpowiedzialnych za wiele krajów, albo
 • prace w związku z dostawą, uruchomieniem (i związanymi z tym szkoleniami), konserwacją, serwisem i naprawami maszyn, instalacji i systemów informatycznych.

Działania podejmowane w celach szkoleniowych

Szkolenia o krótkim czasie trwania (do jednego tygodnia) mogą być już wykluczone jako „udział w seminariach i wykładach”.

Szkolenia o dłuższym czasie trwania (dłuższe niż jeden tydzień) są wykluczone, gdy

 • zagraniczny pracodawca nie jest winien przedsiębiorstwu krajowemu świadczenia pracy, a celem zatrudnienia pracownika lub pracownicy jest jego lub jej przeszkolenie lub doskonalenie zawodowe na podstawie programu szkoleń lub doskonalenia zawodowego oraz
 • wynikające ze szkolenia działania i produkty, usługi i wyniki pośrednie są nieistotne dla procesu produkcji w wyniku operacyjnego w przedsiębiorstwie, w którym odbywa się szkolenie, oraz
 • pracownik lub pracownica, którzy mają zostać przeszkoleni, pracują w przedsiębiorstwie szkoleniowym nie dłużej, niż jest to niezbędne do zdobycia wymaganej wiedzy i umiejętności.

Zarobki powyżej określonego progu wynagrodzenia

Wykluczone jest delegowanie lub transgraniczny wynajem pracownika lub pracownicy, którego lub której wynagrodzenie brutto w ostatnich dwóch okresach rozliczeniowych przed i w trakcie wykonywania pracy w Austrii znacznie przekracza ustalony limit wynagrodzenia.

Limit wynosi 1,2-krotność maksymalnej miesięcznej podstawy wymiaru składek, tj. 7.272,00 euro w 2024 r.

Ta kwota jest waloryzowana raz w roku.

Dostawa towarów i działania następcze

Wykluczona jest dostawa towarów przez pracowników/pracownice zagranicznego sprzedawcy/wynajmującego, jeżeli dostawa sprzedawanych/wynajmowanych towarów

 • jest realizowana do klienta lub klientki oraz
 • służy realizacji umowy kupna (najmu).

W przypadku dostawy przez pracowników/pracownice firmy transportowej patrz informacje na stronie Platforma Delegowania Pracowników – Transport a delegowanie pracowników.

Prace następujące po dostarczeniu sprzedawanych/wynajmowany towarów nie są działalnością podlegającą zgłoszeniu tylko wtedy, gdy

 • niezbędne do uruchomienia i użytkowania dostarczonych towarów oraz
 • mogą zostać przeprowadzone przez pracowników sprzedawcy lub wynajmującego przy niewielkim nakładzie czasu.

Czynność trwająca kilka godzin nie jest już działaniem o niewielkim nakładzie czasu.

Przykład: dostawa gotowego garażu wraz z wstępnie zmontowaną bramą garażową: silnik elektryczny jest jednostką napędową bramy garażowej i jest zamontowany i okablowany w dostarczonych elementach. Jednak ze względów bezpieczeństwa silnik elektryczny nie jest jeszcze podłączony. Wyjątkiem jako pracą następującą jest podłączenie silnika elektrycznego, gdy gotowy garaż zostanie wyładowany z ciężarówki, kable zostaną podłączone do silnika elektrycznego i zostanie przeprowadzona krótka kontrola działania.

„Przywilej montażowy”

W specjalnym przypadku, gdy delegowani albo wynajęci pracownicy dostarczają urządzenia zakładowi w Austrii, nie muszą być pod pewnymi warunkami przestrzegane austriackie przepisy o wynagrodzeniu minimalnym ani austriackie przepisy urlopowe.
Wyjątek od obowiązku zapłaty minimalnego wynagrodzenia oraz zapewnienia praw urlopowych nazywany jest często „przywilejem montażowym”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Platforma Delegowania Pracowników – Przywilej montażowy.

Pracownicy i pracownice w sektorze publicznym

Austriackie przepisy dotyczące płacy minimalnej, obowiązku rejestracji, prowadzenia dokumentacji itd. mają zastosowanie wyłącznie do stosunków pracy z podmiotem prawa prywatnego.

Dlatego nie mają one zastosowania w odniesieniu do pracowników i pracownic zatrudnionych w sektorze publicznym (w podmiocie prawa publicznego).

Tym samym wyjątkami są urzędnicy i urzędniczki, pracownicy kontraktowi lub inni urzędnicy państwowi obcego państwa, którzy tymczasowo wykonują swoją pracę w Austrii.

Wyjątkami są np.

 • nauczyciele i nauczycielki szkół publicznych, towarzyszący wycieczkom szkolnym, kursom karciarskim itd.;
 • pracownicy pozostający w publicznoprawnym stosunku pracy z zagraniczną uczelnią państwową lub porównywalną zagraniczną instytucją edukacyjną.

Praca na uniwersytecie lub w politechnice

Wyjątek stanowią pracownicy i pracownice, którzy pracują w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych, szkoleniowych lub badawczych albo jako wykładowcy na uniwersytetach, w wyższych szkołach pedagogicznych lub politechnikach.

Działalność jako pracownik mobilny

Praca w charakterze pracownika mobilnego w transgranicznym przewozie towarów i osób (sektor transportowy) jest wyłączona pod pewnymi warunkami. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Platforma Delegowania Pracowników – Transport a delegowanie pracowników.

Praca transgraniczna w przestrzeni wirtualnej

Delegowanie/wynajem wymaga zasadniczo fizycznej obecności pracownika na miejscu.

Informacje o tym, w jakim stopniu austriackie przepisy dotyczące płacy minimalnej, obowiązku rejestracji, przechowywania dokumentów mają zastosowanie do pracy w przestrzeni wirtualnej, można znaleźć na stronie Telepraca / praca zdalna.