Kiküldetési platform

Fogalmak – Német és magyar

 

Német - Magyar

Magyar - Német

A B D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W Z

 

Német Magyar
Abfertigung végkielégítés
Abgabenbehörde adóhatóság
Akkordlöhne darabszám alapján fizetett jövedelmek
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) általános polgári törvénykönyv (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, „ABGB“)
Altersteilzeit nyugdíjazás előtti részmunkaidő
Änderungsmeldung változásbejelentés
angelernt betanított
Angestelltengesetz a szellemi dolgozókról szóló törvény
Anmeldestopp bejelentések lehetőségének átmeneti felfüggesztése
Anordnungsbefugnis utasítási jogosultság
Anrechnung von Elternkarenzen gyereknevelési szabadságok beszámítása
Ansprüche igények, jogok, követelések
Anspruchsdurchsetzung jogérvényesítés
Anspruchsvoraussetzungen jogosultsági feltételek
Arbeiter/in munkás, dolgozó
Arbeiterkammer (AK) munkástanács (Arbeiterkammer, AK)
Arbeitgeber/in munkaadó
Arbeitgeberverband munkaadói szövetség
Arbeitnehmer/in munkavállaló
Arbeitnehmerentsendung munkavállalók kiküldése
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) a munkavállalók védelméről szóló törvény (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, „ASchG“)
Arbeitnehmerschutz munkavállalók védelme
Arbeitnehmerschutzvorschriften munkavállalók védelmét szolgáló előírások
Arbeits- und Sozialgericht munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróság
Arbeitsbedingungen munkafeltételek
Arbeitsbereitschaft készenléti szolgálat
Arbeitsbewilligung munkavállalási engedély
arbeitsfreie Tage munkaszüneti napok
Arbeitsinspektion munkaügyi felügyelet
Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen munkaerő-kölcsönzés, munkaerőkölcsönző vállalatok
Arbeitskräfteüberlassung munkaerő-kölcsönzés
Arbeitsleistung munkavégzés
Arbeitsmarktservice (AMS) Foglalkoztatási Szolgálat (Arbeitsmarktservice, AMS)
Arbeitsort munkavégzés helye
Arbeitsplatzevaluierung munkahely-evaluálás
Arbeitsrecht munkajog
arbeitsrechtliche Gesetze munkajogi törvények
Arbeitsruhe pihenőidő
Arbeitsruhegesetz (ARG) a pihenőidőről szóló törvény (Arbeitsruhegesetz, „ARG“)
Arbeitsunfall munkahelyi baleset
Arbeitsverhältnis munkaviszony
Arbeitsvertrag munkaszerződés
Arbeitszeit munkaidő
Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó előírások
Arbeitszeitaufzeichnungen ledolgozott munkaórák nyilvántartása, munkaidő-nyilvántartások
Arbeitszeitgesetz (AZG) a munkaidőről szóló törvény (Arbeitszeitgesetz, „AZG“)
Arbeitszeitplanung munkaidő-beosztás
Arbeitszeitvorschriften a munkaidőre vonatkozó előírások
Aufenthaltsgenehmigung tartózkodási engedély
Aufenthaltsrecht tartózkodási jog
Aufhebung der Kündigung a felmondás hatályon kívül helyezése
Aufwandsentschädigung költségtérítés
Ausländerbeschäftigungsgesetz a külföldi munkavállalók foglalkoztatásáról szóló törvény (Ausländerbeschäftigungsgesetz, „AuslBG“)
Auslöse napidíj
Außenseiterwirkung tagságon kívüli hatály
Bandbreitenmodell sávos modell
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) az építési munkák koordinációjáról szóló törvény (Bauarbeitenkoordinationsgesetz, BauKG)
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) az építőmunkásokat rossz idő esetén megillető kompenzációról szóló törvény (Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz, BSchEG)
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) Az Építőmunkások Szabadság- és Végkielégítési Pénztára (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK)
Befähigung képesítés
Befähigungsnachweis képesítés igazolása
Begünstigungsklausel kedvezményt biztosító záradék
Berufsgruppe szakmacsoport
Berufsqualifikation szakképesítés
Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb foglalkoztató, foglalkoztató vállalat
Beschäftiger-Kollektivvertrag foglalkoztatóra vonatkozó kollektív szerződés
Beschäftigungsbewilligung foglalkoztatási engedély
Beschäftigungsgruppe foglalkoztatási csoport
Bescheinigung igazolás
Betriebsinhaber vállalkozás/üzem tulajdonosa
Betriebspensionsgesetz (BPG) a vállalati nyugdíjról szóló törvény (Betriebspensionsgesetz, BPG)
Betriebsrat üzemi tanács
Betriebsvereinbarung üzemi megállapodás
Betriebszugehörigkeit vállalatnál eltöltött idő, szolgálati idő
Bezirkshauptmannschaft járási hatóság
Bezirksverwaltungsbehörde járási közigazgatási hatóság
Biennalsprünge kétévenkénti előrelépés/fizetésemelés
Bildungsfreistellung munka alóli felmentés továbbképzések idejére
Branche ágazat
Bundesarbeitskammer szövetségi munkástanács
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Szövetségi Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Szövetségi Minisztérium az Európai Ügyekért, az Integrációért és a Külügyekért
Bundesministerium für Finanzen Szövetségi Pénzügyminisztérium
Bundesministerium für Inneres Szövetségi Belügyminisztérium
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Szövetségi Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium
Bundesvergabegesetz (BVergG) szövetségi közbeszerzési törvény (Bundesvergabegesetz, BVergG)
Dekadenarbeit Tíznapos munkahét (Dekadenarbeit)
Dienstalterstzulage szolgálatban eltöltött idő miatt járó pótlék
Dienstleistung szolgáltatásnyújtás
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) a munkavállalói kárfelelősségről szóló törvény (Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, DHG)
Dienstreise szolgálati út
Dienstverhältnis szolgálati viszony
Dienstverhinderung munkavégzésben való akadályoztatás
Drittstaat harmadik ország
durchrechenbare Arbeitszeit referencia-időszak alatt számított átlagos munkaidő
Durchrechnungszeitraum referencia-időszak
Einarbeiten von Arbeitszeiten munkaidő ledolgozása
einfache Tätigkeiten egyszerű tevékenységek
Einmalzahlungsoption egy összegben történő kifizetés lehetősége
Einstufungskriterien besorolási kritériumok
Entfernungszulage távolsági pótlék
Entgelt fizetés
Entgeltfortzahlung a munkabér továbbfizetése
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) a munkabér továbbfizetéséről szóló törvény (Entgeltfortzahlungsgesetz, EFZG)
Entlohnung bérezés
Entschädigung für Ferialarbeitskräfte idénymunkások ellentételezése
Entsendebewilligung kiküldetési engedély
Entsendeplattform kiküldetési platform
Entsenderichtlinie kiküldetési irányelv
Entsendestaat kiküldő állam
Entsendeunternehmen kiküldő vállalat
Entsendung kiküldetés
Ersatzruhe pótpihenőnap
Erschwerniszulage nehéz munkavégzés miatti pótlék
Erstmeldung első bejelentés
EU-Entsendebestätigung uniós kiküldetési bizonyítvány
Europäische Kommission Európai Bizottság
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Európai Gazdasági Térség (EGT)
Facharbeiter/in szakmunkás
Fachverband szakmai szövetség
Feiertagsarbeit ünnepnapokon történő munkavégzés
Feiertagsruhe ünnepnapokon járó pihenőidő
Fenstertag a munkaszüneti napok és hétvégék között kiadott, máskor ledolgozandó pihenőnap
Finanzpolizei pénzügyi rendőrség
Folgekosten utólagos költségek
Freizeitanspruch szabadidőre való jogosultság
Freizeitoption szabadságra beváltás lehetősége
Gefahrenverhütung veszélymegelőzés
Gehaltsordnung jövedelemszabályozás
Gehaltsschema jövedelemtábla
Geldstrafe pénzbírság
Geltendmachung von Ansprüchen jogok/igények/követelések érvényesítése
gerechtfertigte Dienstverhinderung munkavégzésben való igazolt akadályoztatás
Gerichtsgebühren eljárási illetékek
Gesundheitsgefährdung egészségügyi kockázat
Gewerbe ipar
Gewerbebefugnis működési/iparűzési engedély
Gewerkschaft szakszervezet
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) az egyenlő bánásmódról szóló törvény (Gleichbehandlungsgesetz, GlBG)
gleitende Arbeitszeit rugalmas munkaidő
Gleitzeitperiode rugalmas munkaidejű időszak
Gleitzeitvereinbarung rugalmas munkaidőről szóló megállapodás
Günstigkeitsprinzip kedvezőségi elv
Haftungsregelungen kárfelelősségi szabályok
Hauptverband der Sozialversicherungsträger a társadalombiztosítók legfőbb egyesülete
Hochlohnbranche magas bérű ágazatok
hochqualifizierte Tätigkeiten kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek
Höchstarbeitszeit maximális munkaidő
Industriellenvereinigung (IV) Gyáriparosok Szövetsége (Industriellenvereinigung, IV)
innerbetriebliche Zulagen vállalaton belüli pótlékok
Interessensvertretung érdekképviselet
Ist-Löhne meglévő/jelenlegi bérek
Jubiläumsgeld jubileumi jutalom
Jubiläumszuwendung jubileumi jutalom
juristische Person jogi személy
Karenzen gyereknevelési szabadságok
Karenzurlaub szülési szabadság
Kettenentsendung lánckiküldetés
Kilometergeld kilométerpénz
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz a gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló törvény
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) a gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló törvény (Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz, KJBG)
Kinderbetreuungsgeld gyermekgondozási segély
Klage kereset, per
Klagsmöglichkeiten kereseti lehetőségek
Kollektivvertrag kollektív szerződés
kollektivvertragliche Zulagen kollektív szerződés szerinti pótlékok
kollektivvertraglicher Stundenlohn kollektív szerződés szerinti órabér
Kollektivvertragsdatenbank kollektív szerződéseket tartalmazó adatbank
kollektivvertragsfähig kollektív szerződés megkötésére alkalmas/jogosult
Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner a kollektív szerződés szerződő fele(i)
Kompetenzzentrum LSDB Kompetenciaközpont a Bér- és Szociális Dömping Elleni Küzdelemért
Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatala
Krankenentgeltanspruch táppénzjogosultság
Kündigung felmondás
Kündigungsentschädigung felmondás miatti kártérítés
Kündigungsfrist felmondási határidő
Kündigungsschutz elbocsátás elleni védelem
Kurzübersicht rövid áttekintés
Landarbeiterkammer mezőgazdasági munkások kamarája
Lehrabschlussprüfung szakmai záróvizsga
Lehrlingsentschädigung szakmunkástanulói ellentételezés
Lehrlingsentschädigungssätze szakmunkástanulói ellentételezés mértéke
Leiharbeit bérmunka
Leistungslöhne teljesítménybér
Lohnansprüche bérigények
Lohnaufzeichnungen bérnyilvántartások
Lohnbedingungen munkabérre vonatkozó előírások
Lohneinstufung bérbesorolás
Lohnkategorie bérkategória
Lohnkontrolle bérellenőrzés
Lohnnachzahlung visszamenőleges bérkifizetés
Lohnordnung bérszabályozás
Lohnschema bértábla
Lohnzahlungsnachweis bérkifizetési igazolás
Lohnzahlungsperiode bérfizetési időszak
Lohnzettel a munkaadó éves bérkimutatása
Magistratisches Bezirksamt helyhatósági járási hivatal
Mankogeld átalány pénztárhiány esetén
Mehrarbeit többletmunka
Mehrarbeitszuschlag többletmunka után járó pótlék
Meldeformular bejelentési nyomtatvány
Meldepflicht bejelentési kötelezettség
Meldung der Betriebsentsendung a vállalati kiküldetés bejelentése
Meldungen bejelentések
Mindestentgelt minimálbér
Mindestgehalt bérminimum
Mindestgrundgehalt minimális alapfizetés
Mindestlohn minimálbér
Mindestlohnbedingungen a minimálbérre vonatkozó feltételek
Mindestruhezeit minimális pihenőidő
Mindeststundensatz minimális órabér
Montageprivileg szerelési kivétel
Montagezulage szerelési pótlék
Mutterschutz anyasági védelem
Mutterschutzgesetz (MSchG) az anyasági védelemről szóló törvény (Mutterschutzgesetz, MSchG)
Nächtigungsgeld éjszakai távollét költségtérítése
Nachtschichtzuschlag éjszakai műszakpótlék
Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) a nehéz éjszakai munkavégzésről szóló törvény (Nachtschwerarbeitsgesetz, NSchG)
Nachtüberstundenzuschlag az éjszakai túlóráért járó pótlék
Naturalurlaub rendes szabadság
natürliche Person természetes személy
Nichtbereithaltung von Dokumenten a dokumentumok rendelkezésre bocsátásának elmulasztása
Normalarbeitszeit rendes munkaidő
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) Osztrák Szakszervezetek Szövetsége (Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB)
Parallelverschiebung párhuzamos eltolás
Pflichtversicherung kötelező biztosítás
Praktikantenentschädigung gyakornoki ellentételezés
Prämien prémiumok
Prämienverdienste prémiumkeresetek
Probezeit próbaidő
qualifizierte Tätigkeiten szakképesítést igénylő tevékenységek
Rahmenkollektivvertrag kollektív keretszerződés
Rahmenrecht keretjogszabály
Rechtsdurchsetzung jogérvényesítés
Rechtsfolge jogkövetkezmény
Rechtsgrundlage jogalap
Rechtsinformationssystem (RIS) Jogi Információs Rendszer (Rechtsinformationssystem, RIS)
Rechtsverletzung jogsértés
rechtswidrige Kündigung jogellenes felmondás
Referenzzuschlag referenciapótlék
Reiseaufwandsentschädigung utazási költségtérítés
Reisegebühren utazási költségek
Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie irányelv a kiküldetési irányelv végrehajtásához
Ruhepause munkaközi szünetek
Sanktionen szankciók
Satzung alapszabály
Schadenersatzregelungen kártérítési szabályok
Schichtarbeit váltott műszakban végzett munka
Schmutzzulage koszos munkák utáni pótlék
Schulung oktatás
Schutzbestimmungen védelmi szabályozások
Schutzmaßnahmen védelmi intézkedések
Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) az alkalmazottak és önálló vállalkozók előtakarékosságáról szóló törvény (Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, BMSVG)
Sicherheitsstandards biztonsági normák
Sonderzahlung rendkívüli kifizetés, különjuttatás
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) a társadalombiztosítási csalás elleni küzdelemről szóló törvény (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz, SBBG)
Sozialversicherungsbeitrag társadalombiztosítási járulék
Sozialversicherungsdokument társadalombiztosítási nyomtatvány
Sozialversicherungsnummer társadalombiztosítási azonosító
sozialversicherungsrechtliche Vorschriften társadalombiztosítási előírások
Sozialversicherungsträger társadalombiztosító
Strafanzeige büntetőfeljelentés
Stundenlohn órabér
Tagesarbeitszeit napi munkaidő
Taggeld napidíj
Teilzeitarbeit részmunkaidő
Träger der Krankenversicherung betegbiztosító
Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung munkavégzés helyének megváltozása miatti pótlék, munkavégzés helyének megváltozása miatti költségtérítés
Überbrückungsgeld átmeneti járadék
Überlasser/in munkaerő-kölcsönző
Überlassung munkaerő-kölcsönzés
Überlassungsbewilligung munkaerő-kölcsönzési engedély
Überlassungsentgelt munkaerő-kölcsönzési díj
Überstunden túlórák
Überstundenvergütung túlóradíj
Überstundenzuschlag túlórapótlék
Übertretung szabálysértés
Überzahlung túlfizetés
Umreihung átsorolás
Umsatzsteueridentifikationsnummer adószám
ungelernt szakképzetlen
Unterentlohnung alulfizetés, a minimálbérnél is alacsonyabb fizetés
Unternehmensgegenstand vállalat tevékenységi köre
Untersagung der Dienstleistung a szolgáltatásnyújtás betiltása
Unterweisung oktatás
unverkürztes Entgelt nem csökkentett díjazás
Unwirksamkeit der Kündigung a felmondás érvénytelensége
Urlaubsabfindung szabadságmegváltás
Urlaubsanspruch szabadságjogosultság
Urlaubsanwartschaft szabadságra való jogosultság megszerzésének időszaka
Urlaubsentgelt szabadság alatt járó fizetés
Urlaubsgeld üdülési hozzájárulás
Urlaubsgesetz (UrlaubsG) a szabadságról szóló törvény (Urlaubsgesetz, UrlaubsG)
Urlaubsjahr szabadságév
Urlaubskassenverfahren szabadságpénztári eljárás
Urlaubsverbrauch a szabadság felhasználása
Urlaubszuschuss üdülési támogatás
Verfall von Ansprüchen igények/jogosultságok elévülése
Verjährung des Urlaubsanspruchs a szabadságra való jogosultság elévülése
Verteilungsoption több részletben történő kifizetés lehetősége
Vertragspartner szerződő fél
Verwaltungsbehörde közigazgatási hatóság
Verwaltungsstrafverfahren közigazgatási büntetőeljárás
Verwaltungsübertretung közigazgatási szabálysértés
Verwendungsgruppe alkalmazási csoport
Vordienstzeiten korábbi szolgálati idő
Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts a fizetés visszatartása vagy csökkentése
Vorrückung előrelépés
Vorrückungssystem előléptetési rendszer
Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter a fiatalkorú alkalmazottak védelmére vonatkozó előírások
Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen a várandós munkavállalók védelmére vonatkozó előírások
Wegezeitenentschädigung munkábajárási kompenzáció
Wegzeiten munkába való eljutással, illetve a munkából való hazajutással összefüggő utazási idő
Weihnachtsgeld karácsonyi jutalom
Weihnachtsremuneration karácsonyi prémium/pénz
Weisungsrecht utasítási jog
Werklohn vállalkozói díj
Wiener Gebietskrankenkasse Bécsi Területi Egészségpénztár
Wirtschaftskammer gazdasági kamara
Wochenarbeitszeit heti munkaidő
Wochenendruhe hétvégi pihenőidő
Wochenruhe heti pihenőidő
Zehrgelder étkezési hozzájárulás
Zeitguthaben munkaidő-jóváírás
Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatala (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung, ZKO)
zivilgerichtliches Verfahren polgári jogi eljárás
Zulagen pótlékok
Zusatzkollektivvertrag kiegészítő kollektív szerződés
Zuschläge juttatások

 

Magyar - Német

Német - Magyar

A Á B D
E É F G
H I J K
L M N O
Ó P R S
T U V

 

Magyar Német
a dokumentumok rendelkezésre bocsátásának elmulasztása Nichtbereithaltung von Dokumenten
a felmondás érvénytelensége Unwirksamkeit der Kündigung
a felmondás hatályon kívül helyezése Aufhebung der Kündigung
a fiatalkorú alkalmazottak védelmére vonatkozó előírások Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter
a fizetés visszatartása vagy csökkentése Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts
a gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló törvény Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz
a gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló törvény (Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz, KJBG) Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG)
a kollektív szerződés szerződő fele(i) Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner
a külföldi munkavállalók foglalkoztatásáról szóló törvény (Ausländerbeschäftigungsgesetz, „AuslBG“) Ausländerbeschäftigungsgesetz
a minimálbérre vonatkozó feltételek Mindestlohnbedingungen
a munkaadó éves bérkimutatása Lohnzettel
a munkabér továbbfizetése Entgeltfortzahlung
a munkabér továbbfizetéséről szóló törvény (Entgeltfortzahlungsgesetz, EFZG) Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó előírások Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften
a munkaidőre vonatkozó előírások Arbeitszeitvorschriften
a munkaidőről szóló törvény (Arbeitszeitgesetz, „AZG“) Arbeitszeitgesetz (AZG)
a munkaszüneti napok és hétvégék között kiadott, máskor ledolgozandó pihenőnap Fenstertag
a munkavállalói kárfelelősségről szóló törvény (Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, DHG) Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
a munkavállalók védelméről szóló törvény (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, „ASchG“) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
a nehéz éjszakai munkavégzésről szóló törvény (Nachtschwerarbeitsgesetz, NSchG) Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG)
a pihenőidőről szóló törvény (Arbeitsruhegesetz, „ARG“) Arbeitsruhegesetz (ARG)
a szabadság felhasználása Urlaubsverbrauch
a szabadságra való jogosultság elévülése Verjährung des Urlaubsanspruchs
a szabadságról szóló törvény (Urlaubsgesetz, UrlaubsG) Urlaubsgesetz (UrlaubsG)
a szellemi dolgozókról szóló törvény Angestelltengesetz
a szolgáltatásnyújtás betiltása Untersagung der Dienstleistung
a társadalombiztosítási csalás elleni küzdelemről szóló törvény (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz, SBBG) Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG)
a társadalombiztosítók legfőbb egyesülete Hauptverband der Sozialversicherungsträger
a vállalati kiküldetés bejelentése Meldung der Betriebsentsendung
a vállalati nyugdíjról szóló törvény (Betriebspensionsgesetz, BPG) Betriebspensionsgesetz (BPG)
a várandós munkavállalók védelmére vonatkozó előírások Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen
adóhatóság Abgabenbehörde
adószám Umsatzsteueridentifikationsnummer
ágazat Branche
alapszabály Satzung
alkalmazási csoport Verwendungsgruppe
általános polgári törvénykönyv (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, „ABGB“) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
alulfizetés, a minimálbérnél is alacsonyabb fizetés Unterentlohnung
anyasági védelem Mutterschutz
átalány pénztárhiány esetén Mankogeld
átmeneti járadék Überbrückungsgeld
átsorolás Umreihung
az alkalmazottak és önálló vállalkozók előtakarékosságáról szóló törvény (Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, BMSVG) Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG)
az anyasági védelemről szóló törvény (Mutterschutzgesetz, MSchG) Mutterschutzgesetz (MSchG)
az egyenlő bánásmódról szóló törvény (Gleichbehandlungsgesetz, GlBG) Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)
az éjszakai túlóráért járó pótlék Nachtüberstundenzuschlag
az építési munkák koordinációjáról szóló törvény (Bauarbeitenkoordinationsgesetz, BauKG) Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)
Az Építőmunkások Szabadság- és Végkielégítési Pénztára (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK) Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK)
az építőmunkásokat rossz idő esetén megillető kompenzációról szóló törvény (Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz, BSchEG) Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG)
Bécsi Területi Egészségpénztár Wiener Gebietskrankenkasse
bejelentések Meldungen
bejelentések lehetőségének átmeneti felfüggesztése Anmeldestopp
bejelentési kötelezettség Meldepflicht
bejelentési nyomtatvány Meldeformular
bérbesorolás Lohneinstufung
bérellenőrzés Lohnkontrolle
bérezés Entlohnung
bérfizetési időszak Lohnzahlungsperiode
bérigények Lohnansprüche
bérkategória Lohnkategorie
bérkifizetési igazolás Lohnzahlungsnachweis
bérminimum Mindestgehalt
bérmunka Leiharbeit
bérnyilvántartások Lohnaufzeichnungen
bérszabályozás Lohnordnung
bértábla Lohnschema
besorolási kritériumok Einstufungskriterien
betanított angelernt
betegbiztosító Träger der Krankenversicherung
biztonsági normák Sicherheitsstandards
büntetőfeljelentés Strafanzeige
darabszám alapján fizetett jövedelmek Akkordlöhne
egészségügyi kockázat Gesundheitsgefährdung
egy összegben történő kifizetés lehetősége Einmalzahlungsoption
egyszerű tevékenységek einfache Tätigkeiten
éjszakai műszakpótlék Nachtschichtzuschlag
éjszakai távollét költségtérítése Nächtigungsgeld
elbocsátás elleni védelem Kündigungsschutz
eljárási illetékek Gerichtsgebühren
előléptetési rendszer Vorrückungssystem
előrelépés Vorrückung
első bejelentés Erstmeldung
érdekképviselet Interessensvertretung
étkezési hozzájárulás Zehrgelder
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Európai Bizottság Europäische Kommission
Európai Gazdasági Térség (EGT) Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
felmondás Kündigung
felmondás miatti kártérítés Kündigungsentschädigung
felmondási határidő Kündigungsfrist
fizetés Entgelt
foglalkoztatási csoport Beschäftigungsgruppe
foglalkoztatási engedély Beschäftigungsbewilligung
Foglalkoztatási Szolgálat (Arbeitsmarktservice, AMS) Arbeitsmarktservice (AMS)
foglalkoztató, foglalkoztató vállalat Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb
foglalkoztatóra vonatkozó kollektív szerződés Beschäftiger-Kollektivvertrag
gazdasági kamara Wirtschaftskammer
gyakornoki ellentételezés Praktikantenentschädigung
Gyáriparosok Szövetsége (Industriellenvereinigung, IV) Industriellenvereinigung (IV)
gyereknevelési szabadságok Karenzen
gyereknevelési szabadságok beszámítása Anrechnung von Elternkarenzen
gyermekgondozási segély Kinderbetreuungsgeld
harmadik ország Drittstaat
helyhatósági járási hivatal Magistratisches Bezirksamt
heti munkaidő Wochenarbeitszeit
heti pihenőidő Wochenruhe
hétvégi pihenőidő Wochenendruhe
idénymunkások ellentételezése Entschädigung für Ferialarbeitskräfte
igazolás Bescheinigung
igények, jogok, követelések Ansprüche
igények/jogosultságok elévülése Verfall von Ansprüchen
Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatala Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung
Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatala (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung, ZKO) Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO)
ipar Gewerbe
irányelv a kiküldetési irányelv végrehajtásához Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie
járási hatóság Bezirkshauptmannschaft
járási közigazgatási hatóság Bezirksverwaltungsbehörde
jogalap Rechtsgrundlage
jogellenes felmondás rechtswidrige Kündigung
jogérvényesítés Anspruchsdurchsetzung
jogérvényesítés Rechtsdurchsetzung
Jogi Információs Rendszer (Rechtsinformationssystem, RIS) Rechtsinformationssystem (RIS)
jogi személy juristische Person
jogkövetkezmény Rechtsfolge
jogok/igények/követelések érvényesítése Geltendmachung von Ansprüchen
jogosultsági feltételek Anspruchsvoraussetzungen
jogsértés Rechtsverletzung
jövedelemszabályozás Gehaltsordnung
jövedelemtábla Gehaltsschema
jubileumi jutalom Jubiläumsgeld
jubileumi jutalom Jubiläumszuwendung
juttatások Zuschläge
karácsonyi jutalom Weihnachtsgeld
karácsonyi prémium/pénz Weihnachtsremuneration
kárfelelősségi szabályok Haftungsregelungen
kártérítési szabályok Schadenersatzregelungen
kedvezményt biztosító záradék Begünstigungsklausel
kedvezőségi elv Günstigkeitsprinzip
képesítés Befähigung
képesítés igazolása Befähigungsnachweis
kereset, per Klage
kereseti lehetőségek Klagsmöglichkeiten
keretjogszabály Rahmenrecht
készenléti szolgálat Arbeitsbereitschaft
kétévenkénti előrelépés/fizetésemelés Biennalsprünge
kiegészítő kollektív szerződés Zusatzkollektivvertrag
kiküldetés Entsendung
kiküldetési engedély Entsendebewilligung
kiküldetési irányelv Entsenderichtlinie
kiküldetési platform Entsendeplattform
kiküldő állam Entsendestaat
kiküldő vállalat Entsendeunternehmen
kilométerpénz Kilometergeld
kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek hochqualifizierte Tätigkeiten
kollektív keretszerződés Rahmenkollektivvertrag
kollektív szerződés Kollektivvertrag
kollektív szerződés megkötésére alkalmas/jogosult kollektivvertragsfähig
kollektív szerződés szerinti órabér kollektivvertraglicher Stundenlohn
kollektív szerződés szerinti pótlékok kollektivvertragliche Zulagen
kollektív szerződéseket tartalmazó adatbank Kollektivvertragsdatenbank
költségtérítés Aufwandsentschädigung
Kompetenciaközpont a Bér- és Szociális Dömping Elleni Küzdelemért Kompetenzzentrum LSDB
korábbi szolgálati idő Vordienstzeiten
koszos munkák utáni pótlék Schmutzzulage
kötelező biztosítás Pflichtversicherung
közigazgatási büntetőeljárás Verwaltungsstrafverfahren
közigazgatási hatóság Verwaltungsbehörde
közigazgatási szabálysértés Verwaltungsübertretung
lánckiküldetés Kettenentsendung
ledolgozott munkaórák nyilvántartása, munkaidő-nyilvántartások Arbeitszeitaufzeichnungen
magas bérű ágazatok Hochlohnbranche
maximális munkaidő Höchstarbeitszeit
meglévő/jelenlegi bérek Ist-Löhne
mezőgazdasági munkások kamarája Landarbeiterkammer
minimálbér Mindestentgelt
minimálbér Mindestlohn
minimális alapfizetés Mindestgrundgehalt
minimális órabér Mindeststundensatz
minimális pihenőidő Mindestruhezeit
működési/iparűzési engedély Gewerbebefugnis
munka alóli felmentés továbbképzések idejére Bildungsfreistellung
munkaadó Arbeitgeber/in
munkaadói szövetség Arbeitgeberverband
munkába való eljutással, illetve a munkából való hazajutással összefüggő utazási idő Wegzeiten
munkábajárási kompenzáció Wegezeitenentschädigung
munkabérre vonatkozó előírások Lohnbedingungen
munkaerő-kölcsönzés Arbeitskräfteüberlassung
munkaerő-kölcsönzés Überlassung
munkaerő-kölcsönzés, munkaerőkölcsönző vállalatok Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen
munkaerő-kölcsönzési díj Überlassungsentgelt
munkaerő-kölcsönzési engedély Überlassungsbewilligung
munkaerő-kölcsönző Überlasser/in
munkafeltételek Arbeitsbedingungen
munkahely-evaluálás Arbeitsplatzevaluierung
munkahelyi baleset Arbeitsunfall
munkaidő Arbeitszeit
munkaidő ledolgozása Einarbeiten von Arbeitszeiten
munkaidő-beosztás Arbeitszeitplanung
munkaidő-jóváírás Zeitguthaben
munkajog Arbeitsrecht
munkajogi törvények arbeitsrechtliche Gesetze
munkaközi szünetek Ruhepause
munkás, dolgozó Arbeiter/in
munkástanács (Arbeiterkammer, AK) Arbeiterkammer (AK)
munkaszerződés Arbeitsvertrag
munkaszüneti napok arbeitsfreie Tage
munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróság Arbeits- und Sozialgericht
munkaügyi felügyelet Arbeitsinspektion
munkavállalási engedély Arbeitsbewilligung
munkavállaló Arbeitnehmer/in
munkavállalók kiküldése Arbeitnehmerentsendung
munkavállalók védelme Arbeitnehmerschutz
munkavállalók védelmét szolgáló előírások Arbeitnehmerschutzvorschriften
munkavégzés Arbeitsleistung
munkavégzés helye Arbeitsort
munkavégzés helyének megváltozása miatti pótlék, munkavégzés helyének megváltozása miatti költségtérítés Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung
munkavégzésben való akadályoztatás Dienstverhinderung
munkavégzésben való igazolt akadályoztatás gerechtfertigte Dienstverhinderung
munkaviszony Arbeitsverhältnis
napi munkaidő Tagesarbeitszeit
napidíj Auslöse
napidíj Taggeld
nehéz munkavégzés miatti pótlék Erschwerniszulage
nem csökkentett díjazás unverkürztes Entgelt
nyugdíjazás előtti részmunkaidő Altersteilzeit
oktatás Schulung
oktatás Unterweisung
órabér Stundenlohn
Osztrák Szakszervezetek Szövetsége (Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB) Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
párhuzamos eltolás Parallelverschiebung
pénzbírság Geldstrafe
pénzügyi rendőrség Finanzpolizei
pihenőidő Arbeitsruhe
polgári jogi eljárás zivilgerichtliches Verfahren
pótlékok Zulagen
pótpihenőnap Ersatzruhe
prémiumkeresetek Prämienverdienste
prémiumok Prämien
próbaidő Probezeit
referencia-időszak Durchrechnungszeitraum
referencia-időszak alatt számított átlagos munkaidő durchrechenbare Arbeitszeit
referenciapótlék Referenzzuschlag
rendes munkaidő Normalarbeitszeit
rendes szabadság Naturalurlaub
rendkívüli kifizetés, különjuttatás Sonderzahlung
részmunkaidő Teilzeitarbeit
rövid áttekintés Kurzübersicht
rugalmas munkaidejű időszak Gleitzeitperiode
rugalmas munkaidő gleitende Arbeitszeit
rugalmas munkaidőről szóló megállapodás Gleitzeitvereinbarung
sávos modell Bandbreitenmodell
szabadidőre való jogosultság Freizeitanspruch
szabadság alatt járó fizetés Urlaubsentgelt
szabadságév Urlaubsjahr
szabadságjogosultság Urlaubsanspruch
szabadságmegváltás Urlaubsabfindung
szabadságpénztári eljárás Urlaubskassenverfahren
szabadságra beváltás lehetősége Freizeitoption
szabadságra való jogosultság megszerzésének időszaka Urlaubsanwartschaft
szabálysértés Übertretung
szakképesítés Berufsqualifikation
szakképesítést igénylő tevékenységek qualifizierte Tätigkeiten
szakképzetlen ungelernt
szakmacsoport Berufsgruppe
szakmai szövetség Fachverband
szakmai záróvizsga Lehrabschlussprüfung
szakmunkás Facharbeiter/in
szakmunkástanulói ellentételezés Lehrlingsentschädigung
szakmunkástanulói ellentételezés mértéke Lehrlingsentschädigungssätze
szakszervezet Gewerkschaft
szankciók Sanktionen
szerelési kivétel Montageprivileg
szerelési pótlék Montagezulage
szerződő fél Vertragspartner
szolgálatban eltöltött idő miatt járó pótlék Dienstalterstzulage
szolgálati út Dienstreise
szolgálati viszony Dienstverhältnis
szolgáltatásnyújtás Dienstleistung
Szövetségi Belügyminisztérium Bundesministerium für Inneres
szövetségi közbeszerzési törvény (Bundesvergabegesetz, BVergG) Bundesvergabegesetz (BVergG)
Szövetségi Minisztérium az Európai Ügyekért, az Integrációért és a Külügyekért Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
szövetségi munkástanács Bundesarbeitskammer
Szövetségi Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Szövetségi Pénzügyminisztérium Bundesministerium für Finanzen
Szövetségi Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
szülési szabadság Karenzurlaub
tagságon kívüli hatály Außenseiterwirkung
táppénzjogosultság Krankenentgeltanspruch
társadalombiztosítási azonosító Sozialversicherungsnummer
társadalombiztosítási előírások sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
társadalombiztosítási járulék Sozialversicherungsbeitrag
társadalombiztosítási nyomtatvány Sozialversicherungsdokument
társadalombiztosító Sozialversicherungsträger
tartózkodási engedély Aufenthaltsgenehmigung
tartózkodási jog Aufenthaltsrecht
távolsági pótlék Entfernungszulage
teljesítménybér Leistungslöhne
természetes személy natürliche Person
Tíznapos munkahét (Dekadenarbeit) Dekadenarbeit
több részletben történő kifizetés lehetősége Verteilungsoption
többletmunka Mehrarbeit
többletmunka után járó pótlék Mehrarbeitszuschlag
túlfizetés Überzahlung
túlóradíj Überstundenvergütung
túlórák Überstunden
túlórapótlék Überstundenzuschlag
üdülési hozzájárulás Urlaubsgeld
üdülési támogatás Urlaubszuschuss
uniós kiküldetési bizonyítvány EU-Entsendebestätigung
ünnepnapokon járó pihenőidő Feiertagsruhe
ünnepnapokon történő munkavégzés Feiertagsarbeit
utasítási jog Weisungsrecht
utasítási jogosultság Anordnungsbefugnis
utazási költségek Reisegebühren
utazási költségtérítés Reiseaufwandsentschädigung
utólagos költségek Folgekosten
üzemi megállapodás Betriebsvereinbarung
üzemi tanács Betriebsrat
vállalat tevékenységi köre Unternehmensgegenstand
vállalatnál eltöltött idő, szolgálati idő Betriebszugehörigkeit
vállalaton belüli pótlékok innerbetriebliche Zulagen
vállalkozás/üzem tulajdonosa Betriebsinhaber
vállalkozói díj Werklohn
váltott műszakban végzett munka Schichtarbeit
változásbejelentés Änderungsmeldung
védelmi intézkedések Schutzmaßnahmen
védelmi szabályozások Schutzbestimmungen
végkielégítés Abfertigung
veszélymegelőzés Gefahrenverhütung
visszamenőleges bérkifizetés Lohnnachzahlung